طرح مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری

فایل مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,تحقیق مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,مقاله مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,طرح مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,گزارش مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,مالی, برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,برآورد, هزینه های طرح

پروژه مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری در 73 صفحه ورد قابل ویرایش چكیده مطالب تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش وطرح مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری|40089463|golden|فایل مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,تحقیق مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,مقاله مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,طرح مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,گزارش مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,مالی, برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری,برآورد, هزینه های طرح
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری می باشد.

پروژه مالی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری در 73 صفحه ورد قابل ویرایش


چكیده مطالب

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد كه صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در كشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی كشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی كرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف كارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانكاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانكاران، یكی از فعالیتهای عمده اقتصادی است كه نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانكاران و كارفرمایان است.

حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در كشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانكاری در كتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانكاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانكاری در قالب مناسب حقوقی سازوكارها و الزامات محیطی حاكم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.


§ اركان اصلی پیمانكاری

در هر نوع عملیات پیمانكاری سه ركن اصلی زیر وجود دارد.

§ كارفرما

كارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اجرای عملیات معینی را به پیمانكار واگذار می كند. كارفرما كه تأمین كننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی كارفرما در حكم كارفرما محسوب می شوند.

§ پیمانكار

پیمانكار، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه مسئولیت اجرای كامل عملیات موضوع پیمان را تا تكمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله كشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد می كند.

در مواردی كه انجام دادن یك طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همكاری چند شركت پیمانكاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همكاری یا مشاركت و یا ادغام چند شركت پیمانكاری، گروه شركتهای پیمانكاری بوجود آورد. شركتهای تشكیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر كارها حفظ می كنند.

§ قرارداد

قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. كارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانكاری منعقد می كند:

الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح

ب-تهیه طرح

ج-اجرای طرح

د-نظارت بر اجرای طرح

بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانكاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یك دارایی یا داراییهایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهند. قراردادهائی كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یك دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانكاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی كه به ساختن یك دارایی ارتباط پیدا می كند از جمله این قراردادهاست.

طول مدت اجرای قراردادهای پیمانكاری معمولاً بیش از یك سال است، یعنی تاریخ شروع و تكمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یك قرارداد بلند مدت پیمانكاری محسوب شود. در قراردادهایی كه طی مدتی كمتر از یك سال تكمیل می شود اگر فعالیت انجام شده آنقدر اهمیت داشته باشد كه عدم شناسایی درآمد و هزینه در یك دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش كند قرارداد باید بلند مدت به شمار آید، مشروط بر اینكه در طول دوره های مالی مختلف رویه یكنواختی در اجرا بكار گرفته شود.§ انواع قراردادهای پیمانكاری

قرارداد پیمانكاری را در صورتی كه مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین كارفرما و پیمانكار منعقد كرد. قراردادهای متداول پیمانكاری به شرح زیر است:


§ مراحل اجرای طرح

مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانكاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانكاری كمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می كنند. طرحهای بلند مدت پیمانكاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود كه هر یك از این مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:


· مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

1.مطالعات شناسایی طرح

2.تهیه طرح مقدماتی

· مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح

1.تهیه نقشه های تفصیلی

2.تهیه اسناد و مدارك مناقصه

· مرحله سوم: اجرای طرح:

1.ارجاع كار به پیمانكار

2.انعقاد قرارداد پیمانكاری

3.عملیات اجرایی

4.تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها

5.تحویل موقت

6.تحویل قطعی


مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح

مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است:

1.مطالعات شناسایی طرح

مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف طرح، شناخت اجزای تشكیل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنین امكانات فنی و اجرایی طرح با توجه به نوع مصالح ساختمانی، ماشین آلات و تجهیزات، نیروی انسانی، سایر امكانات و محدودیتها و بالاخره حجم سرمایه گذاری (ریالی و ارزی)، طول مدت اجرای طرح، تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (امكان سنجی اولیه) طرح است.

حاصل این مطالعات به شكل گزارشی تدوین می شود كه مبنای تصمیم گیری در مورد پذیرش طرح (توصیه به سرمایه گذاری) یا رد طرح (توصیه به خودداری از سرمایه گذاری) قرار می گیرد.

2.تهیه طرح مقدماتی

پس از اتمام و تصویب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهیه طرح مقدماتی بوسیله كارفرما آغاز می شود. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات، بررسیها و آزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات كلی طرح و انجام مطالعات برای گزینه یابی، انتخاب مناسبترین گزینه و توجیه پذیری آن است. فعالیتهای مربوط به تهیه طرح مقدماتی را می توان به شرح زیر تقسیم كرد:

· بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نكات مثبت و منفی هر گزینه

· تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بكارگیری هر گزینه

· مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه

· توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزینه انتخابی.

مطالعات این مرحله باید به اندازه ای جامع باشد كه بتوان بر پایه آن ابعاد و حجم كار و مخارج اجرای طرح و هزینه بهره برداری را برای تصمیم گیری منطقی و توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی (امكان سنجی نهایی) برآورد كرد.


مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی، مطالعات تفصیلی برای تهیه طرح نهایی آغاز می شود. این مطالعات شامل اقدامات زیر است:

1.تهیه نقشه های تفصیلی

طراحی تفصیلی و اجرایی طرح شامل بررسیها، تحقیقات، كاوشهای سطحی و زیر سطحی، نقشه برداریها، طراحی های دقیق و آزمایشهای لازم به منظور تعیین مشخصات فنی طرح، مقادیر دقیق كار، برنامه زمانی اجرای كار، منابع تهیه مصالح و تهیه نقشه های تفصیلی و اسناد و مشخصات اجرایی طرح برای گزینه انتخابی است كه در مرحله طرح مقدماتی پیشنهاد و توجیه شده است.

2.تهیه اسناد و مدارك مناقصه

اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و خصوصی پیمان، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، مقادیر كار و برآورد هزینه اجرای طرح بر اساس آخرین فهرست بها، استعلام و یا به وسیله مشاور از روی نقشه های كلی و تفصیلی است.

اسناد و مدارك مناقصه باید به شكلی تنظیم و فراهم شود كه پیمانكار در صورت تمایل به شركت در مناقصه، بدون هیچ گونه ابهامی بتواند بر اساس آنها، مبلغ پیشنهادی خود را برای اجرای طرح به سادگی و دقت محاسبه كند.

شروع اقدامات مربوط به اجرای طرح موكول به اتمام مطالعات تفصیلی و پذیرش طرح و اطمینان یافتن از وجود اعتبار مورد نیاز تا اتمام و تكمیل كار و نیز تأمین سایر منابع از قبیل زمین، پروانه ساختمان و آب و برق است.
مرحله سوم: اجرای طرح

1.ارجاع كار به پیمانكار

اجرای طرحهای بلند مدت پیمانكاری معمولاً به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانكاری واگذار می شود:
1.1.دعوت از پیمانكاران برای اجرای طرح

پس از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه و اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح، به یكی از روشهای زیر از پیمانكاران برای اجرای طرح دعوت می شود:

یك نمونه از فرمهای مربوط به دعوتنامه شركت در مناقصه در پیوست شماره 2 در صفحة 87 و 88 این پروژه ارائه شده است.

1.2.شركت در مناقصه

چنانچه كادر فنی پس از مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، اجرای طرح را با توجه به امكانات پیمانكار، عملی و اقتصادی تشخیص دهد و پیمانكار تمایل به شركت در مناقصه داشته باشد قیمت كل كار را از روی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد می كند. قیمت پیشنهادی نباید به صورت تخفیف یا افزودن بر ارقام برآوردی مندرج در اسناد و مدارك مناقصه باشد.

روشهای متداول شناسایی سود پیمانكاری

شناسایی درآمد

در حسابداری مالی، درآمد فروش در زمان تحویل كالا همزمان با انتقال مزایا و مخاطرات مالكیت به خریدار شناسایی می شود. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در پیمانهای بلند مدت ساخت، در صورت وجود قرارداد می توان درآمد را بر حسب پیشرفت كار شناسایی كرد. كه این استثنایی بر اصل تحقق درآمد است.

مؤسسات پیمانكاری می توانند برای حسابداری درآمد پیمانكاری، از دو روش پذیرفته شده زیر پیروی كنند:

· روش كار تكمیل شده

· روش درصد پیشرفت كار

كاربرد هریك از این دو روش به توانایی پیمانكار در برآورد قابل اتكای مخارج، درآمد و میزان پیشرفت پیمان بستگی دارد.

روش كار تكمیل شده

در روش كار تكمیل شده، درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی می شود كه كل پیمان یا بخش عمده ای از آن تكمیل شده و تنها كارهای جزئی آن باقی مانده باشد. مثلاً، در پیمانهای بلند مدت ساخت، چون در تاریخ تحویل موقت، عملیات موضوع پیمان اجرا شده و مخارج باقیمانده و احتمال خطر از نظر مبلغ ناچیز است، كار از نقطه نظر پیمانكار پایان یافته تلقی می شود.

در روش كار تكمیل شده، مخارج و مبلغ كاركرد صورت وضعیت موقت كارها در طول اجرای طرح به حساب پیمان در دست اجرا و حساب صورت وضعیتهای تأیید شده (یا حساب كار گواهی شده) منظور می شود. اما شناسایی درآمد، هزینه سود ناخالص پیمان هنگامی صورت می گیرد كه كار پایان یافته یا به مراحل پایانی رسیده باشد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در دست اجرا و حساب صورت وضعیتهای تأیید شده از یكدیگر كسر می‌گردد و نتیجه در ترازنامه جزو دارایی یا بدهی گزارش می شود.

صورت سود و زیان

در روش كار تكیل شده، شناسایی درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان هنگامی صورت می‌گیرد كه كل پیمان یا بخش عمده ای از آن تكمیل شده باشد. از این رو، پیش از پایان كار، سودی در صورت سود و زیان گزارش نمی شود.

مزیت اصلی روش كار تكمیل شده این است كه سود پیمان زمانی شناسایی می شود كه كار پایان یافته یا به مراحل پایانی رسیده باشد. در این روش، خطر شناسایی سودهایی كه ممكن است به دست نیاید به حداقل می رسد.

انتقاد اساسی بر روش كار تكمیل شده این است كه اطلاعات مربوط به درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان بموقع ارائه نمی شود، زیرا همواره بین زمان انجام كار و زمان شناخت سود مربوط به آن فاصله وجود دارد. در نتیجه، درآمدی كه در هر دوره مالی گزارش می شود میزان كار انجام شده طی آن دوره را بر روی پیمانها نشان نمی دهد و تصمیم گیری بر مبنای آن احتمالاً مفید نخواهد بود. یعنی، اگر چند پیمان بزرگ همگی در یك دوره مالی تكمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به پایان نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تكمیل نشود، با وجود ثبت فعالیتهای انجام شده میزان سودی كه گزارش می شود و سودی كه به حساب منظور شود در صورتی كه نرخهای مالیات تصادعدی باشد شركت پیمانكاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.

§ روش درصد پیشرفت كار

در روش درصد پیشرفت كار، درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان بتدریج، به تناسب پیشرفت (یا درجه تكمیل) پیمان در پایان هر دوره مالی اندازه گیری و شناسایی می شود. در این روش، چنانچه برآورد مخارج لازم برای تكمیل پیمان به شكل معقولی امكان پذیر باشد شناسایی سود ناخالص پیمان در پایان هر دوره مالی به ترتیب زیر انجام می گیرد:

· برآورد كل درآمد یا مبلغ پیمان

· برآورد كل هزینه پیمان

· برآورد كل سود ناخالص پیمان

· اندازه گیری میزان پیشرفت كار

· محاسبه مبلغ درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان