بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان

پایان نامه,بررسی تاثیر,شیوه‌های,فرزند پروری,رشد اجتماعی كودكان

خلاصه پژوهش : زندگی برای انسان از راه تعامل و ارتباط ممکن می شود و اصلی ترین منبع ارتباطی برای آدمی والدین هستند . خانواده بیش از تمام محیط اجتماعی در رشد و تکابررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان|40060857|golden|پایان نامه,بررسی تاثیر,شیوه‌های,فرزند پروری,رشد اجتماعی كودكان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان می باشد.

خلاصه پژوهش :
زندگی برای انسان از راه تعامل و ارتباط ممکن می شود و اصلی ترین منبع ارتباطی برای آدمی والدین هستند .
خانواده بیش از تمام محیط اجتماعی در رشد و تکامل فرد تاثیر دارد و کودک بیش از اینکه از اوضاع اجتماع متاثر شود ،تحت تاثیر شیوه های تربیتی خانواده است .
والدین به عنوان الگوی فرزندان در خانواده بوده و فرزندان سعی می نمایند که اعمال و رفتارشان را با آنها مطابقت دهند . ( خادمان ، بهاره 1383)
والدین از عوامل مهمی هستند که می توانند به فرزندان کمک کنند تا از عهده آنچه لازمه مستقل شدن است برآیند و مبدل به بزرگسالی توانا ، متکی به خود و دارای تصویر مثبت از خود شوند ( قربانی ، 1383)
اما چگونه شیوه ی فرزند پروری والدین در کیفیت و چگونگی رشد اجتماعی افراد ایفای نقش می‌کند ؟
اینکه بتوان نقش فرزند پروری والدین را در تولید رشد اجتماعی تعیین کرد مساله بسیار مهمی است که این تحقیق می تواند گامی در تحقق این هدف باشد .
زیرا که در این تحقیق هم بستگی بین سبک فرزند پروری و رشد اجتماعی کودکان مورد بررسی قرار می گیرد . که می تواند مشخصاً رابطه ی بین این دو را بیان کند و این کشف رابطه می تواند در مراکز مشاوره آموزش و پرورش مورد استفاده قرار بگیرد . ( اسماعیل ، 1367) از این نظر پژوهش حاضر می تواند به شناسایی یکدیگر از تاثیرات احتمالی خانواده بر قابلیت های فرزندان یعنی رشد اجتماعی آنان کمک کند . و فرضیه ها به این صورت مطرح شد که ایا بین سبک های فرزند پروری اعم از سهل گیرانه ، مستبدانه و آزاد منشانه با رشد اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد . جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان ابتدایی 7 تا 12ساله شهر تهران و نمونه پژوهشی ما شامل 50 نفر از دانش آموزان مدرسه و در یکی از مدارس شهر تهران و روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است .
به این صورت که یکی از مدارس را انتخاب و بعد تعداد 50 نفر گروه نمونه را از این مدرسه انتخاب کردیم . ابزار پژوهشی ما به این شرح است :
1- پرسش نامه ی باوم مریند که در 3 سطح فرزند پروری ( سهل گیرانه ) ، ( مستبدانه ) ، ( آزاد منشانه ) تهیه شده ، و به اندازه گیری والدین می پردازد .
2- مقیاس وایلند که رشد اجتماعی را می سنجد که یا هر دو تست مستقیماً به والدین داده می شده و یا به دانش‌آموزان داده شده که پس از تکمیل آن را به معلمین خود تحویل دهند .
هر دو تست از جمله آزمون‌هایی هستند که بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و از روایی و اعتبار بالایی برخوردارند ، طرح تحقیقی استفاده شده روش هم بستگی پیرسون است و به این منظور از هر دو روش آماری توصیفی و استنباطی کمک گرفته‌ایم .
و نتیجه حاصله نشان می دهد : از میان سه سبک فرزند پروری فقط این سبک فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد . و دو روش فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه هیچ تاثیری بر روی رشد اجتماعی کودک ندارد . و هر چه نمرات بدست آمده روش فرزند پروری آزاد منشانه بیشتر شود ، هم بستگی آن با رشد اجتماعی به عدد 1+ که هم بستگی کامل است ، نزدیک تر می شود .

فهرست مطالب
چكیده .........................................
فصل اول : كلیات پژوهش ..........
مقدمه ...........................................
طرح مسئله ...........................................
ضرورت و اهمیت پژوهش .........
اهداف پژوهش ....................................
پرسش‌های پژوهش ....................
فرضیه های پژوهش ..................
متغیرهای پژوهش ........................
تعاریف پژوهش ...........................
فصل دوم .....................................
مقدمه ..............................................
الف ) رشد اجتماعی ......................
رشد اجتماعی در دوران های مختلف .........
رشد اجتماعی در دوره‌ی پیش دبستانی ..........
رشد اجتماعی در دبستان ..............
رشد اجتماعی در نوجوانی ...............
اهداف رشد اجتماعی .......................
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا ...
مطالعات عروسك بلوبد ........
تاریخچه‌ی فرزند پروری .................
شیوه‌ی فرزند پروری ازنظر باوم مریند ........
شیوه مقتدرانه ..................................
شیوه سهل انگاری ..........................
شیوه خودكامه ....
الگوی جدید فرزند پروری بام مریند .................
نظریه‌های مربوط به شیوه‌ی فرزند پروری ..
پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل كشور ...
فصل سوم .............
مقدمه ...............................................
جامعه آماری پژوهش ..............
نمونه و روش نمونه‌گیری .........
ابزار پژوهش ............................
الف) مقیاس شیوه‌های فرزند پروری ........
روایی .........
پایایی ............
تهیه نسخه فارسی ...........
نمره گذاری .........
مقیاس رشد اجتماعی و ایلند ...........
پایایی ..............
اعتبار ...............
روش جمع آوری داده‌ها ............
روش آماری ...........
فرمول ضریب هم بستگی پیرسون ...............
تحلیل داده‌ها ..............
فصل چهارم .................
مقدمه ...............
بخش اول : توصیف نمرات به دست آمده از آزمون‌های رشد اجتماعی
وایلند و روش فرزند پروری باوم مریند.....
1- نتایج بدست آمده از روش فرزند پروری ................
2- داده های آماری مربوط به آزمون رشد اجتماعی وایلند ....
3- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری سهل گیرانه ....
4- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری مستبدانه ......
5-داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری آزاد منشانه .....
بخش دوم : بررسی فرضیه‌های پژوهش ........
1- بررسی فرضیه اول پژوهش ............

2- بررسی فرضیه دوم پژوهش ........
3- بررسی فرضیه سوم پژوهش ......
فصل پنجم :..........
بحث و نتیجه گیری ...............
محدودیت‌های پژوهش ................
پیشنهادها ..............
فصل ششم ..............
خلاصه پژوهش ..................
فهرست منابع ........................