پاورپوینت تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز

تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز, دانلود پاورپوینت تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز, پاورپوینت در مورد تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز, تحقیق تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل ها,,,

دانلود ، با فرمت ppt و در 106 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: تجزیه و تحلیل حساسیت تجزیه و تحلیل حساسیت در متاآنالیز ندرتا در علوم اجتماعی و سازمانی پاورپوینت تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز|39045138|golden|تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز, دانلود پاورپوینت تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز, پاورپوینت در مورد تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز, تحقیق تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل ها,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 106 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
تجزیه و تحلیل حساسیت
تجزیه و تحلیل حساسیت در متاآنالیز ندرتا در علوم اجتماعی و سازمانی انجام می شود.
فقط در 16درصد از متاانالیزها تجزیه و تحلیل حساسیت انجام می گیرد.(Aguinis et al., 2001)
باتوجه به اینکه متاآنالیز ها تاثیر بسیار قوی بر مقالات دارند ، تجزیه و تحلیل حساسیت باید متداول تر شود و گزارش داده شود.
تجزیه و تحلیل حساسیت داده های خارج از محدوده
یک نوع از تجزیه و تحلیل حساسیت انجام متاآنالیز با و بدون داده های خارج از محدوده است.
مقدار اثر خارج از محدوده (بزرگ یا کوچک)
شیوه های ترسیمی و آزمون های آماری برای داده های خارج از محدوده(Beal, Corey, & Dunlap, 2002)
مقدار نمونه خارج از محدوده (بزرگ)
مقدار نمونه بر اندازه میزان اثر در متاآنالیز تاثیر می گذارد.
تجزیه و تحلیل حساسیت یک نمونه کنارگذاشته شد
متاآنالیز را چند بار تکرار کنید ، هربار یک نمونه را کنار بگذارید.
این امر منجر به تولید میانگین هایی به تعداد نمونه ها خواهد شد. میانگین ها را امتحان کنید.
زمانی که یک نمونه از آنالیز خارج می شود ،میانگین توزیع ها چه مقدار تغییر می کند؟
آیا نتایج بخاطر تعداد کمی از نمونه های موثراست؟