تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های رضايت

تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های رضايت,مبانی نظری تعریف رضایتمندی,ادبیات تحقیق نظریه های رضایت,تحقیق در مورد رضایت,پیشینه پژوهش تعریف رضايت,فصل دوم پایان نامه رضايت,رضايت,انواع امنیت pdf,تحقیق در مورد امنیت و تهدید

تحقیق با موضوع مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های رضايت ، درقالب ورد، در 58 صفحه، قابل ویرایش مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناستحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های رضايت|39030770|golden|تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های رضايت,مبانی نظری تعریف رضایتمندی,ادبیات تحقیق نظریه های رضایت,تحقیق در مورد رضایت,پیشینه پژوهش تعریف رضايت,فصل دوم پایان نامه رضايت,رضايت,انواع امنیت pdf,تحقیق در مورد امنیت و تهدید
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های رضايت می باشد.

تحقیق با موضوع مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های رضايت ،
درقالب ورد، در 58 صفحه، قابل ویرایش

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

قسمتی از متن:تعريف رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسي

1- رضايت Gratification
احساس شادي يا ارضايي كه يك فرد، هنگاميكه از ديگران پاداش مي‌گيرد يا توسط آنها تأييد مي‌شود، تجربه مي‌كند، بر اساس نظريه يادگيري، رضايت مثبت درتقويت رفتاري كه پاداش گرفته موثر بوده و درنتيجه احتمال اينكه فرد در آينده تحت شرايط مشابه همان رفتار را تكرار كند، افزايش مي‌يابد. (خضر نجات ، حميد 69:1369)
2- رضايت satisfaction
بيشتر جنبه اجتماعي و رواني دارد ودر برابر آن Gratification خوشايندي جنبه عاطفي و روانشناختي قوي‌تري دارد. رضايت بيشتر از يك عين ياامر خاصي موردنظر است و نهايتاً تمايل شخص را به يك موضوع مي‌سنجد بنابراين مي‌توان گفت رضايت نوعي گرايش است ولي هرگرايش رضايت نيست در واقع رضايت نوعي گرايش خاص است و محدودتر از گرايش است. (چلبي 1375)
3- رضايت
هر چه فاصله بين ايده‌آل وواقعيت كمترشود فرد راضي‌تر خواهد بود و هرچه فاصله بين ايده‌آل و واقعيت بيشتر شود فرد ناراضي تر خواهد بود.
(رفيع پور، فرامرز 15:1372)
4- رضايت
هروشكا دسترسي به هدف و ارضاي نياز با احساس رضايت و تجربيات مطبوع را همراه مي‌داند وعدم ارضا نياز را با نارضايتي و ارزشهاي احساس منفي.
(رفيع پور، فرامرز، 17:1372)
تعريف رضايت در پژوهش حاضر
حالت خوشايندي است كه به خاطر دستيابي به هدف د رموقعيت‌هاي مختلف به فرد دست مي‌دهد.
به عبارت ديگر حالت خوشايندي است كه به خاطر فاصله كم بين انتظارات با واقعيت به وجود مي‌آيد دراين صورت ارضاي نياز راحت تر و دست‌يابي به هدف در موقعيت‌هاي مختلف براي فردحاصل مي‌شود.