پایان نامه بررسي تاثیر تغییرات سازمانی بر بازدهی خدمات مالی در شعب بانک ملی استان چهارمحال و بختیاری

تحقیق,تحقیق رایگان,مقاله رایگان,پایان نامه رایگان,پروژه رایگان,تاثیر تغییرات سازمانی بر بازدهی,تحقیق مدیریت تحول,مدیریت تحول,پایان نامه مدیریت,تحقیق تغییرات سازمانی,تغییرات سازمانی,بازدهی خدمات مالی,بانک ملی,تحقیق خدمات مالی,پایان نامه

چکیده: سازمان های موفق امروز آن هایی هستند که به استقبال تغییر می روند. سازمان هایی که هنوز در مقابل تغییر مقاومت می کنند، درواقع با قاعده بازی در این عصر آشنا پایان نامه بررسي تاثیر تغییرات سازمانی بر بازدهی خدمات مالی در شعب بانک ملی استان چهارمحال و بختیاری|39015180|golden|تحقیق,تحقیق رایگان,مقاله رایگان,پایان نامه رایگان,پروژه رایگان,تاثیر تغییرات سازمانی بر بازدهی,تحقیق مدیریت تحول,مدیریت تحول,پایان نامه مدیریت,تحقیق تغییرات سازمانی,تغییرات سازمانی,بازدهی خدمات مالی,بانک ملی,تحقیق خدمات مالی,پایان نامه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پایان نامه بررسي تاثیر تغییرات سازمانی بر بازدهی خدمات مالی در شعب بانک ملی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

چکیده:
سازمان های موفق امروز آن هایی هستند که به استقبال تغییر می روند. سازمان هایی که هنوز در مقابل تغییر مقاومت می کنند، درواقع با قاعده بازی در این عصر آشنا نیستند. بسیاری از صاحب نظران و محققان از دنیای امروز به عنوان عصر عدم تداوم یاد می کنند و این به آن معناست که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه ای دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود. این پژوهش که توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور بررسي تاثیر تغییرات سازمانی بر بازدهی خدمات مالی (مطالعه موردی: بانک ملی استان چهارمحال و بختیاری) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین و کارشناسان بانک ملی چهارمحال و بختیاری می باشد. در این تحقیق از نمونه گیری استفاده شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، دو پرسشنامه تغییر سازمانی و بازدهی خدمات مالی می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 86/0 برآورد گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تغییرات سازمانی بر بازدهی خدمات مالی شعب بانک ملی استان چهارمحال و بختیاری تاثیر دارد. تغییرات سطح سازمانی، تغییرات سطح وظیفه ای، تغییرات سطح گروهی و تغییرات سطح فردی بر بازدهی خدمات مالی تاثیر دارد.


فهرست مطالب:چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1-بیان مسئله
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقیق
1-4- فرضیات تحقیق
1-5-مدل مفهومی تحقیق
1-6- روش شناسی تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1-7- 1- قلمرو موضوعی تحقیق
1-7- 2- قلمرو مکانی تحقیق
1-7- 3- قلمروزمانی تحقیق
1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
3-1-نوع و روش تحقیق
3-2-جامعه آماری نمونه آماری تحقیق
3-3- نمونه آماری تحقیق
3-43-ابزار جمع آوری اطلاعات
3-5- تعیین روایی و پایایی فرم جمع آوری اطلاعات
3-6- روش جمع آوری اطلاعات
3-7- روش های تجزیه و تحلیل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1-تحلیل توصیفی
4-2-1 جنسیت
4-2-2- سن
4-2-3 سابقه کار
4-2-4- تحصیلات
4-3 آمار استباطی
4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
4-3-2 ارتباط بین جنسیت و متغیرهای هفت گانه
4-3-4- ارتباط بین سابقه کار و متغیرهای هفت گانه
4-2-5- ارتباط بین سطح تحصیلات و متغیرهای هفت گانه
4-3-2 آزمون فرضیه های پژوهش
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
5-1- یافته های توصیفی
5-2- یافته های استنباطی
5-3-پيشنهادات تحقیق
5-3-1- پیشنهادات کاربردی
5-3-2پیشنهادات پژوهشی
منابع