تحقیق درباره قسامه (تعداد افراد یا تكرار قسم؟)

تحقیق در مورد قسامه,پروژه در مورد قسامه,قسامه,تحقیق حقوق,قسامه چیست,مقاله در مورد قسامه,قسامه در لغت ,قسامه در روايات ,قسامه كلمات فقها ,مبدا تشريع قسامه ,حكمت قسامه,مبدا تشريع قسامه,حكمت قسامه

چكیده: در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اكتفا به تكرار سوگند، مشكل، بلكه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یادتحقیق درباره قسامه (تعداد افراد یا تكرار قسم؟)|39012121|golden|تحقیق در مورد قسامه,پروژه در مورد قسامه,قسامه,تحقیق حقوق,قسامه چیست,مقاله در مورد قسامه,قسامه در لغت ,قسامه در روايات ,قسامه كلمات فقها ,مبدا تشريع قسامه ,حكمت قسامه,مبدا تشريع قسامه,حكمت قسامه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق درباره قسامه (تعداد افراد یا تكرار قسم؟) می باشد.

چكیده:
در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اكتفا به تكرار سوگند، مشكل، بلكه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد كنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منكر یعنی قسامه مدعی علیه اكتفا به تكرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نكته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان كه آیت الله خویی در مبانی تكملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم كه اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد.

فهرست:
چكیده
بحثی در قسامه
قسامه در لغت
قسامه در روايات و كلمات فقها
تحرير محل بحث
مقتضاى اصل
بخش اول: مبدا تشريع قسامه و حكمت آن
مبدا تشريع قسامه
حكمت قسامه
بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن
رواياتى بر اين مطلب دلالت مى كند كه به آنها اشاره مى شود
بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام
حدود و معناى لوث
حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث
حق قسم در قسامه
قسامه اعضا
تعداد قسامه در اعضا
قصاص يا ديه در قسامه اعضا
بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه
بخش پنجم: كلمات فقها
همچنين صدوق(ره) در جاى ديگر از كتاب مقنع مى گويد
شيخ مفيد(ره) در مقنعه مى گويد
وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مى گويد
شيخ طوسى(ره) در نهايه مى گويد
قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟
شیخ مفید درمقنعه می گوید
شیخ طوسی در نهایه می نویسد:
محقق در شرائع می نگارد:
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید
احتمال اول
احتمال دوم
جهت اول
جهت دوم
روایت سلیمان بن خالد نیز شاهد دیگری است
روایات قسامه را از این جهت می توان به چهار قسم تقسیم كرد:
دسته دوم
دسته سوم
دسته چهارم
جهت سوم
دلیل اول
دلیل دوم
این استدلال از چند جهت مخدوش است
دلیل سوم
این دلیل نیز از جهاتی مورد مناقشه است
دلیل چهارم
این دلیل نیز مخدوش است، زیرا
دلیل پنجم:
درمبانی تكمله چنین استدلال شده است
پاورقى
بحثی در قسامه
پيشگفتار
قسامه در لغت
قسامه در روايات و كلمات فقها
تحرير محل بحث
مقتضاى اصل
بخش اول: مبدا تشريع قسامه و حكمت آن
مبدا تشريع قسامه
حكمت قسامه
بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن
رواياتى بر اين مطلب دلالت مى كند كه به آنها اشاره مى شود:
بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام
حدود و معناى لوث
حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث
حق قسم در قسامه
قسامه اعضا
تعداد قسامه در اعضا
قصاص يا ديه در قسامه اعضا
بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه
بخش پنجم: كلمات فقها
همچنين صدوق(ره) در جاى ديگر از كتاب مقنع مى گويد:
شيخ مفيد(ره) در مقنعه مى گويد:
وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مى گويد:
شيخ طوسى(ره) در نهايه مى گويد:
پاورقى