پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار(کاربرد روان شناسی در کار،سازمان و مدیریت)،مولف:دکتر محمود ساعتچی

روان شناسی کار,تحقیق روان شناسی کار,مقاله روان شناسی کار,دانلود روان شناسی کار,کتاب روان شناسی کار

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار(کاربرد روان شناسی در کار،سازمان و مدیریت)،مولف:دکتر محمود ساعتچی خرید و دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار(کاربرد روپاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار(کاربرد روان شناسی در کار،سازمان و مدیریت)،مولف:دکتر محمود ساعتچی|35034963|golden|روان شناسی کار,تحقیق روان شناسی کار,مقاله روان شناسی کار,دانلود روان شناسی کار,کتاب روان شناسی کار
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار(کاربرد روان شناسی در کار،سازمان و مدیریت)،مولف:دکتر محمود ساعتچی می باشد.

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار(کاربرد روان شناسی در کار،سازمان و مدیریت)،مولف:دکتر محمود ساعتچی

خرید و دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار(کاربرد روان شناسی در کار،سازمان و مدیریت)،مولف:دکتر محمود ساعتچی،

در قالب ppt و در 269 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: مطالعه علمی رفتار و فرآیند های ذهنی موجود زنده

تعریف روان شناسی

رشته های روان شناسی

رشته های بنیادی روان شناسی

روان شناسی یادگیری

روان شناسی شخصیت

رشته های کاربردی روان شناسی

روان شناسی صنعتی- سازمانی

روان شناسی بهره وری

هدف های روان شناسی

سابقه تاریخی روان شناسی

مکاتب بزرگ روان شناسی

روش تحقیق در روان شناسی


فصل دوم: تاریخچه، تعریف و قلمرو روان شناسی کار

تعریف روان شناسی کار

هدف اصلی روان شناس کار

قلمرو روان شناسی کار

کوشش اصلی روان شناس کار

کوشش اصلی روان شناس کار

کوشش اصلی روان شناس کار

رابطه روان شناسی کار و روان شناسی صنعتی- سازمانی

زمینه کاربرد روان شناسی در محیط کار


فصل سوم: تفاوت های فردی و شخصیت در کار

تفاوت های فردی

وظیفه روان شناس کار در ارتباط با تفاوت های فردی

منشا تفاوت های فردی

توزیع ویژگی ها

کاربرد منحنی بهنجار

کاربرد مفاهیم مربوط به تفاوت های فردی

تفاوت در شخصیت

تعریف شخصیت

رابطه شخصیت و موفقیت در شغل

صفات شخصیتی مهم

صفات وابسته به برونگرایی

صفات وابسته به ثبات هیجانی

صفات وابسته به صداقت برای تجربه کردن

دیدگاه روان شناسان کار

سایر صفات مهم شخصیتی

مرجع کنترل

مرجع کنترل درونی

مرجع کنترل بیرونی

رابطه مرجع کنترل و موفقیت شغلی

صداقت و درستکاری

هیجان خواهی

حال و هوای عاطفی

وضعیت عاطفی مثبت

وضعیت عاطفی منفی


فصل چهارم: رابطه افراد با سازمان ها و شخصیت های دشوار

رابطه ارضای نیاز کارکنان و بقای سازمان

ویژگی های شخصیت های همه چیزدان

ویژگی های شخصیت های منفعل

ویژگی های شخصیت های مستبد

ویژگی های شخصیت های بله گو

ویژگی های شخصیت های نه گو

ویژگی های شخصیت های شاکی

ویژگی های شخصیت های حسود

نحوه مواجهه و مقابله با شخصیت های دشوار


فصل پنجم: ماهیت، ساختار و انواع آزمون های استخدامی

روش انتخاب کارکنان

تعریف آزمون روانی

طبقه بندی آزمون ها

1- آزمون های نوشتاری

2- آزمون های ابزاری

3- آزمون های انفرادی

4- آزمون های گروهی

5- آزمون های هوش، استعداد و پیشرفت

6- آزمون های شخصیت

7- آزمون های میزان شده

8- آزمون های کلامی

ویژگی آزمون های استاندارد شده

1- اعتبار

2- پایایی

3- هنجار


فصل ششم: مفاهیم ومراحل اجرایی امتحانات استخدامی

مراحل انتخاب کارکنان (1)

مراحل انتخاب کارکنان (2)

مراحل انتخاب کارکنان (3)

مراحل انتخاب کارکنان (4)

فرآیند و رویه های انتخاب علمی کارکنان

مزایای رویه های انتخاب علمی کارکنان

تجزیه شغل

انواع مصاحبه

شیوه های مصاحبه استخدامی


فصل هفتم: نظریه ها و فنون آموزش کارکنان

تعریف مفاهیم یادگیری

آموزش

نظریه های یادگیری

مدیران و نظریه های یادگیری

انواع نظریه های یادگیری

نظریه های محرک- پاسخ

نظریه آزمایش و خطا

قانون اثر

نظریه های محرک- پاسخ

نظریه مجاورت

نظریه های محرک- پاسخ

نظریه شرطی کردن عامل

نظریه های محرک- پاسخ

نظریه های شرطی شدن کلاسیک

انواع نظریه های یادگیری

نظریه یادگیری شناختی (گشتالت)

بینش

نقش مدیران و کارشناسان در آموزش

آموزش و بهبود منابع انسانی

بهبود منابع انسانی

مدل ماشین انگارانه

مدل زنده وار انگارانه

اصل برنامه آموزش کارکنان

ارزیابی برنامه آموزشی کارکنان

مراحل ارزیابی برنامه آموزشی


فصل هشتم: مفاهیم و مراحل اجرایی دوره های آموزشی

نکات مهم در طراحی دوره های آموزشی کارکنان

شرح اقدامات اجرای برنامه آموزشی

فصل نهم: نظریه های انگیزش شغلی و پیشرفت

تعریف انگیزش

اجزاء انگیزش

نیروزایی

هدایت کردن

مداومت

طبقه بندی انگیزه ها

نظریه های انگیزشی

سلسله مراتب نیازها

هرم سلسه مراتب نیازها

نظریه سه وجهی آلدرفر

نیازهای وجودی

نیازهای وابستگی

نیازهای رشد

نظریه های موازنه

اصول نظریه های موازنه

ناسازگاری اعتقادات

تنش ناسازگاری

نظریه های موازنه نظریه برابری آدامز

تعریف داده

تعریف ستاده

نظریه برابری آدامز

برابری داده ها

نابرابری داده ها

تنش ناشی از نابرابری داده ها

نظریه دوعاملی هرزبرگ

عوامل انگیزشی

نظریه دوعاملی هرزبرگ

عوامل ابقا

نظریه های انگیزشی

نظریه انتظار

مفاهیم نظریه انتظار:

1- نتایج شغلی

2- بردار

3- وسیله

4- انتظار

5- جاذبه

جاذبه

انگیزه پیشرفت

عوامل برانگیزاننده رفتار در کارکنان


فصل دهم: جدول زمانی کار

ویژگی جداول کار فشرده

مزایای جداول کار فشرده

اصول ساعات کار قابل انعطاف

پرداخت در اوقات پرکار

روش تقسیم شغل

امتیازهای کار در منزل

کار نوبتی

نقش تفاوت های فردی در جدول زمانی کار سنخ زمانی

سنخ زمانی


فصل یازدهم: طراحی محیط کار

تاثیر سر و صدا

تاثیر موسیقی بر عملکرد کارکنان

درجه حرارت موثر

تاثیر درجه حرارت بر کار

طراحی محل کار روش فضای باز

روش فضای باز انواع شیوه ها

ویژگی های روش فضای باز

شیوه های طراحی میز کار


فصل دوازدهم: نقش زنان در کار و آثار آن

جنسیت و مدیریت

علل کم رنگ بودن نقش زنان ایران در بهره وری ملی

علل عدم واگذاری پست های مدیریت به زنان

علل کمبود نمونه هایی از مدیران موفق زن در سازمان ها


فصل سیزدهم: پویاشناسی گروه و رهبری

گروه

ویژگی های گروه

دلایل پیوستن به گروه

مراحل شکل گیری و فروپاشی گروه:

1- مرحله شکل گیری

2- مرحله توفان زایی

3- مرحله هنجارسازی

4- مرحله عمل کردن

5- مرحله فروپاشی

اندیشه گروهی

شرایط وقوع اندیشه گروهی

به هم پیوستگی گروهی

شرایط تشکیل گروه به هم پیوسته

تعارض تنش

رهبری

ویژگی های رهبری

مفاهیم نفوذ رهبری در گروه

مدل های رهبری در گروه

مدل های رهبری در گروه مدل صفات شخصیتی رهبر

صفات شخصیتی رهبر

صفات ویژه رهبر

مدل های رهبری در گروه مدل های رفتاری

طبقه بندی رفتارهای رهبری

طبقه بندی رفتار رهبر ملاحظه

طبقه بندی رفتار رهبر آشنا کردن با ساختار وظیفه

رابطه ملاحظه و تعیین ساختار وظیفه

مدل های اقتضایی

مدل های اقتضایی مدل اقتضایی فیدلر

مدل های اقتضایی مدل مسیر- هدف (هاوس)

انواع رهبری

مدل اقتضایی رهبری مدل هنجاری وروم- یتون


فصل چهاردهم: آسیب شناسی فعالیت های گروهی در کار

موانع فعالیت های گروهی در ایران

ویژگی مراکز آموزشی معتقد به کار گروهی

روش های آموزش مشارکت گروهی

فصل پانزدهم: رفتار مصرف کننده و تبلیغات

مفهوم رفتار مصرف کننده

مفهوم ترغیب زیر آستانه ای

عوامل تعیین کننده دریافت محرک ها

نظریه گشتالت و تبلیغات

اصول سازماندهی ادراک

اصل مشابهت

اصل بندش

اصل هم بستگی شکل و زمینه

تبلیغات و روان کاوی

عوامل مورد توجه در تبلیغات

ویژگی های مصرف کنندگان و تبلیغات

سایر عوامل موثر در تبلیغات