تحقیق هوش جمعی و کاربردهای آن

هوش جمعی و کاربردهای آن,تحقیق هوش جمعی و کاربردهای آن,مقاله هوش جمعی و کاربردهای آن,پاورپوینت هوش جمعی و کاربردهای آن,پایان نامه هوش جمعی و کاربردهای آن,پروژه هوش جمعی و کاربردهای آن,کاربرهای هوش اجتماعی,هوش اجتماعی,تحقیق هوش اجتماعی

تحقیق هوش جمعی و کاربردهای آن دانلود تحقیق با موضوع هوش جمعی و کاربردهای آن، در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه ۱-فصل اول : هوش مصنوعی و ارتباطتحقیق هوش جمعی و کاربردهای آن|35022249|golden|هوش جمعی و کاربردهای آن,تحقیق هوش جمعی و کاربردهای آن,مقاله هوش جمعی و کاربردهای آن,پاورپوینت هوش جمعی و کاربردهای آن,پایان نامه هوش جمعی و کاربردهای آن,پروژه هوش جمعی و کاربردهای آن,کاربرهای هوش اجتماعی,هوش اجتماعی,تحقیق هوش اجتماعی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق هوش جمعی و کاربردهای آن می باشد.

تحقیق هوش جمعی و کاربردهای آن

دانلود تحقیق با موضوع هوش جمعی و کاربردهای آن،

در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


مقدمه

۱-فصل اول : هوش مصنوعی و ارتباط آن با هوش جمعی

۱-۱ مقدمه

۱- ۲ تاریخچه هوش مصنوعی

۱- ۳ هوش چیست؟

۱- ۴ فلسفه هوش مصنوعی

۱-۵ مدیریت پیچیدگی

۱-۶ عامل¬های هوشمند

۱- ۷ سیستم¬های خبره

۱- ۸ رابطه هوش جمعی با هوش مصنوعی

۲- فصل دوم: تعریف هوش جمعی

۲- ۱ مقدمه

۲- ۲ تعریف هوش جمعی

۲- ۳ خصوصیات هوش جمعی

۲- ۴ اصول هوش جمعی

۲- ۵ طبقه بندی هوش جمعی

۲- ۵ -۱ طبیعی در مقابل مصنوعی

۲- ۵ – ۲ علمی در مقابل مهندسی

۲- ۶ تعامل دو دسته طبیعی/ مصنوعی و علمی/ مهندسی

۳- فصل سوم:‌ کاربردهای هوش جمعی

۳- ۱ مقدمه

۳- ۲ تعریف بهینه سازی

۳- ۳ الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه¬ها

۳- ۳- ۱ تعریف

۳- ۳- ۲ الگوریتم

۳- ۳- ۳ خواص عمومی کلونی مورچه¬ها

۳- ۳- ۴ الگوریتم مورچه برای مسئله فروشنده دوره¬گرد

۳- ۳- ۵ کاربردهای الگوریتم مورچه

۳- ۳- ۵- ۱ مسیریابی خودرو

۳- ۳- ۵- ۲ الگوریتم S_ANTNET

۳- ۳- ۵- ۳ هزارتوی چند مسیره

۳- ۳- ۵- ۴ مسیریابی در شبکه¬های مخابراتی

۳- ۴ الگوریتم بهینه سازی زنبور

۳- ۴- ۱ تعریف

۳- ۴- ۲ جستجوی غذا در طبیعت

۳- ۴- ۳ الگوریتم زنبور

۳-۴-۴- بهینه سازی کلونی زنبورها

۳- ۴- ۵ سیستم فازی زنبورها

۳- ۴- ۶ کاربردهای الگوریتم بهینه سازی زنبورها

۳- ۴- ۶- ۱ مسئلهRide_matching

۳- ۴- ۶- ۲ حل مسئله RS بوسیله سیستم فازی زنبورها

۳- ۴- ۶- ۳ کاربردهای الگوریتم زنبور در مهندسی

۳- ۵ الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

۳- ۵- ۱ تعریف

۳- ۵- ۲ الگوریتم

۳- ۵- ۳ کاربردهای الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

۳- ۶ الگوریتم ‍ژنتیک

۳- ۶- ۱ تعریف

۳- ۶- ۲ عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک

۳- ۶- ۳ عملکرد کلی الگوریتم ژنتیک

۳- ۶- ۴ مقایسه الگوریتم ژنتیک و دیگر شیوه¬های مرسوم بهینه سازی

۳- ۶- ۵ الگوریتم ژنتیک و سیستم¬های مهندسی

۳- ۶- ۶ کاربردهای الگوریتم ژنتیک

۳- ۷ شبکه¬های عصبی

۳- ۷- ۱ تعریف

۳- ۷- ۲ تازیخچه شبکه¬های عصبی

۳- ۷- ۳ چرا از شبکه¬های عصبی استفاده می¬کنیم؟

۳- ۷- ۴ شبکه¬های عصبی در مقابل کامپیوترهای معمولی

۳- ۷- ۵ چگونه مغز انسان می-آموزد؟

۳- ۷- ۶ از سلول¬های عصبی انسانی تا سلول¬های عصبی مصنوعی

۳- ۷- ۷ کاربردهای شبکه¬های عصبی

۳- ۸ کاربردهای دیگر هوش جمعی

۳- ۸- ۱ تعریف

۳- ۸- ۲ اقتصاد

۳- ۸- ۳ شبکه¬های ادهاک

۳- ۸- ۴ سیستم¬های خودسازمانده

۴- فصل چهارم: نتیجه گیری