پاورپوینت خلاصه کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی

کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی,دانلود کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی,کتاب ریاضی عمومی 1 واعظی,دانلود کتاب ریاضی عمومی 1 واعظی,پاورپوینت کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی,نکات کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی,خلاصه کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی، در قالب ppt و در 639 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: دستگاه مختصات دکارتی بخش اول: محورهای مختصات بخش پاورپوینت خلاصه کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی|34036009|golden|کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی,دانلود کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی,کتاب ریاضی عمومی 1 واعظی,دانلود کتاب ریاضی عمومی 1 واعظی,پاورپوینت کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی,نکات کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی,خلاصه کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت خلاصه کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی می باشد.

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب ریاضی عمومی 1 جلیل واعظی،
در قالب ppt و در 639 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: دستگاه مختصات دکارتی
بخش اول: محورهای مختصات
بخش دوم: يادآوری هندسه تحليلی

فصل دوم: مختصات قطبی
بخش اول: دستگاه مختصات قطبی
بخش دوم: رابطة بين دستگاه مختصات قطبی و دکارتی
بخش سوم: نمودار معادلات قطبی

فصل سوم: اعداد مختلط
بخش اول: تعريف اعداد مختلط
بخش دوم: اعمال جبری روی اعداد مختلط
بخش سوم: نمايش برداری اعدد مختلط
بخش چهارم: نمايش مثلثاتی اعداد مختلط
بخش پنجم: ريشه های اعداد مختلط

فصل چهارم: رابطه و تابع
بخش اول: مفهوم زوج مرتب
بخش دوم: مفهوم رابطه
بخش سوم: تابع
بخش چهارم: برابری دو تابع
بخش پنجم: جبر توابع و انواع توابع
بخش ششم: توابع خاص

فصل پنجم: حد و پيوستگی توابع
بخش اول: علامت ∑
بخش دوم: استقرای رياضی
بخش سوم: همسايگی
بخش چهارم: مفهوم حد
بخش پنجم: قضايايی در بارة حد
بخش ششم: حدود يک طرفه
بخش هفتم: حدود نامتناهی
بخش هشتم: حدود در بينهايت
بخش نهم: پيوستگی تابع

فصل ششم: مشتق
بخش اول: تعريف مشتق
بخش دوم: قضايای مشتق
بخش سوم: مشتق توابع مرکب و ضمنی
بخش چهارم: مشتق توابع مثلثاتی
بخش پنجم: مشتق وارون يک تابع
بخش ششم: توابع هيپربوليک و مشتق آن ها
بخش هفتم: مشتق مرتبة n ام
بخش هشتم: ديفرانسيل

فصل هفتم: کاربردهای مشتق
بخش اول: ماکسيمم و مينيمم يک تابع
بخش دوم: چند کاربرد ماکسيمم و مينيمم
بخش سوم: قضايای رول و ميانگين
بخش چهارم: کاربرد قضايای رول و ميانگين
بخش پنجم: تقعر، تحدب و نقطة عطف
بخش ششم: رسم نمودارتوابع
بخش هفتم: صورت های مبهم

فصل هشتم: انتگرال
بخش اول: انتگرال نا معين
بخش دوم: روش های انتگرال گيری
بخش سوم: تغيير متغيرهای مثلثاتی
بخش چهارم: انتگرال گيری از کسرهای گويا
بخش پنجم: تغيير متغيرهای گوناگون
بخش ششم: تغيير متغير هيپربوليک

فصل نهم: انتگرال معين
بخش اول: مفهوم مساحت
بخش دوم: خواص انتگرال

فصل دهم: کاربردهای انتگرال معين
بخش اول: محاسبة مساحت
بخش دوم: حجم اجسام دوار
بخش سوم: طول منحنی مسطح
بخش چهارم: مساحت يک سطح دوار
بخش پنجم: کار
بخش ششم: مسافت پيموده شده
بخش هفتم: گشتاورها و مرکز جرم

فصل يازدهم: روش های عددی
بخش اول: روش ذوذنقه
بخش دوم: روش سيمپسون

فصل دوازدهم: انتگرال های ناسره
بخش اول: تعريف انتگرال ناسره
بخش دوم: انتگرال ناسرة ردة اول
بخش سوم: انتگرال ناسرة ردة دوم
بخش چهارم: تعيين نوع انتگرال ناسره