تحقیق مقایسه مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی,مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان,مشکلات روان شناختی کودکان ناتوان هوشی,تحقیق مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی,مقاله مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی

دانلود تحقیق با موضوع مقایسه مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک، در قالب word و در 150 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:تحقیق مقایسه مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک|34029666|golden|مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی,مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان,مشکلات روان شناختی کودکان ناتوان هوشی,تحقیق مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی,مقاله مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مقایسه مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع مقایسه مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک،

در قالب word و در 150 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول:

مقدمه

بیان مساله

اهميت و ضرروت تحقيق


فصل دوم:

پيشينه پژوهش

اهداف پژوهش

متغیرهای پژوهش

فرضيه هاي پژوهش

تعریف واژه ها و اصطلاحات

تعریف متغیرهای پژوهش

علل ناتوانی هوشی

خانواده

خانواده تك والد و خانواده طبيعي

واکنش های والدین نسبت به کودک ناتوان هوشی

تاثیر كودك ناتوان هوشي بر تعاملات خانوادگي

تاثیركودك ناتوان هوشي بر رابطه بين پدر و مادر

موقعيت اقتصادي- اجتماعي والدين با كودكان ناتوان هوشي

تاثير ميزان تحصيلات والدين در سازگاري با كودك ناتوان هوشي

تاثیر مذهب در خانواده داراي كودك ناتوان هوشي

تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی

تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین

تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی

تحقيقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشي و تاثير آن بر روي والدين

تاریخچه ناتوانی هوشی

تعریف ناتوانی هوشی

طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی

طبقه بندی برای هدف های آموزشی


فصل سوم:

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار پژوهش

روش اجرا


فصل چهارم:

تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل توصیفی

توصیف جنسیت کودکان دو گروه عادی و ناتوان هوشي

توصیف تحصیلات والدین دو گروه

توصیف نمرات وسواس اجباري والدين کودکان عادي و ناتوان هوشي

توصیف نمرات حساسيت در روابط متقابل والدين کودکان عادي و ناتوان هوشي

توصیف نمرات اضطراب والدين کودکان عادي و ناتوان هوشي


فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری


محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

سوالات پرسشنامه SCL90

فهرست منابع فارسيچکیده تحقیق:

به منظور بررسی مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی، تعداد 100 نفر از والدین کودکان ناتوان هوشی با 100 نفر والدین کودکان عادی مورد مقایسه قرار گرفتند. افراد مورد نظر از والدین دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنایی و عادی شهر اراک در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند از تعداد کل نمونه 100 نفر را مادران و 100 نفر را پدران تشکیل می دهند به این ترتیب که والدین کودکان ناتوان هوشی را 50 مادر و 50 پدر و والدین با کودکان عادی نیز شامل 50 پدر و 50 مادر می باشد.


هم چنین وجود مشکلات روان شناختی در پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون t مستقل برای دو گروه از والدین نشان داد که والدین با کودکان ناتوان هوشی مشکلات روان شناختی بیشتری را در مقایسه با والدین کودکان عادی تجربه می کنند . تفاوت بین آن ها در زمینه های شکایات جسمانی، حساسیت فردی، افسردگی، اضطراب ، پرخاشگری، روان پریشی و حالات وسواسی معنادار بوده و در زمینه های ترس مرضی حالت پارانوئیدی تفاوت معناداری بین والدین دو گروه وجود ندارد. نتایج آزمون t وابسته برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی نشان می دهد که مادران مشکلات روان شناختی بیشتری را در مقایسه با پدران تجربه می کنند و تفاوت بین پدران و مادران در زمینه های شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی، افسردگی، پرخاشگری، اضطراب ، حالات وسواسی تفاوت معنی داری وجود دارد و در زمینه های ترس مرضی، روان پریشی و حالات پارانوئیدی تفاوت معناداری بین پدران و مادران کودکان با ناتوانی هوشی وجود ندارد.