تحقيق مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس

تحقيق ,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,علوم اجتماعي,تحقيق علوم اجتماعي,مهارتهاي آموزشي,تحقيق مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس,روشها و فنون تدريس

مقدمه آيا روانشناسي تربيتي خوانده ايد؟ آيا با نظريه ها و مفاهيم يادگيري آشنايي داريد؟ خواننده اين كتاب لازم است ابتدا از كفاهيم و نظريه هاب يادگيري اطلاعاتي داشته باشد بدين منظور بخش اول كتاب را به مفاهي و نظريه هاي يادگيري اختصاص داده ايم. اين بخش شتحقيق مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس|34011263|golden|تحقيق ,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,علوم اجتماعي,تحقيق علوم اجتماعي,مهارتهاي آموزشي,تحقيق مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس,روشها و فنون تدريس
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقيق مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس می باشد.

مقدمه
آيا روانشناسي تربيتي خوانده ايد؟
آيا با نظريه ها و مفاهيم يادگيري آشنايي داريد؟
خواننده اين كتاب لازم است ابتدا از كفاهيم و نظريه هاب يادگيري اطلاعاتي داشته باشد بدين منظور بخش اول كتاب را به مفاهي و نظريه هاي يادگيري اختصاص داده ايم. اين بخش شامل دو فصل است . در فصل اول نظريه ها و در فصل دوم الگوهاي يادگيري به اختصار توضيح داده شده است.
فصل اول شامل بحثهاي زير است :
الف ) تعريف و تحليل يادگيري
ب) تفاوت بين يادگيري و عملكرد
ج) عوامل موثر در يادگيري
د) نظريه هاي يادگيري ( از جمله نظريه ثرنداريك و برونر و كاربرد آنها در فرايند تدريس و يادگيري).
در فصل دوم بحثهاي زير آورده شده است:
الف) الگوهاي يادگيري، از جمله : يادگيري از طريق شرطي شدن كلاسيك ، يادگيري از طريق مجاورت ، يادگيري از طريق شرطي شدن فعال ، يادگيري از طريق مشاهده و يادگيري از طريق شناخت
ب) تحليل فرايند يادگيري انسان
ج) تفكر و جنبه هاي مختلف آن
د) هدف از پرورش افكر در فرايند تدريس – يادگيري
ه) نقش مدرسه و معلم در پرورش تفكر.فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
نظريه هاي يادگيري
فصل دوم
الگوهاي يادگيري
فصل سوم
ارتباط و اثر آن در فرايند تدريس
فصل چهارم
نظريه هاي تدريس
فصل پنجم
الگوهاي تدريس
منابع و ماخذ