دانلود ترجمه مقاله مدل های مدیریت منابع انسانی جنبه های آگاهی از مدیریت و مسئولیت پذیری

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2013 تعداد صفحه ترجمه:18 تعداد صفحه فایل انگلیسی:10 موضوع انگلیسی :Human resource management models: aspects of knowledge management and corporate social responsibility موضوع فارسی: چکیده انگلیسدانلود ترجمه مقاله مدل های مدیریت منابع انسانی جنبه های آگاهی از مدیریت و مسئولیت پذیری|32059246|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله مدل های مدیریت منابع انسانی جنبه های آگاهی از مدیریت و مسئولیت پذیری می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2013

تعداد صفحه ترجمه:18

تعداد صفحه فایل انگلیسی:10موضوع انگلیسی :Human resource management models: aspects of knowledge

management and corporate social responsibility

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Over time, changes have affected not only the attitude towards people employed in organizations and the knowledge and

intellectual capital, but also social values and responsibility. The aim of the paper is to analyse and assess the aspects of

knowledge management and corporate social responsibility and their development in different human resource management

(HRM) models. While researching the issue of HRM impact on the organizational performance, the authors have analysed

several HRM models that show the relationship between HRM practices, the factors influencing their choice, and the

organizational outcomes. The models differ with the unitary approach, which believes that employees and employers share the

same interests, or with the pluralistic approach, which admits that different groups may have different interests.

چکیده فارسی:با گذشت زمان،تغییرات نه تنها بر نگرش نسبت به افراد شاغل در سازمان ها و آگاهی و سرمایه های فکری،بلکه بر ارزش های اجتماعی و مسئولیت ها نیز تاثیر گذاشته است. هدف از این مقاله ، تجزیه و تحلیل وارزیابی جنبه هایی از مدیریت دانش و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و توسعه آنان در مدل های مختلف مدیریت منابع انسانی(HRM)است.در زمان تحقیق در مورد مسئله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، نویسندگان مدل های مختلفی ازمدیریت منابع انسانی رامورد بررسی قرار داده اند که نشان دهنده رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی، عوامل مؤثر برانتخاب آنان،و نتایج سازمانی می باشد.در مدل ها ی مختلف با رویکرد واحد،این باور وجود دارد که کارکنان و کارفرمایان منافع مشترکی دارند،و یا با توجه به رویکرد کثرت گرایانه،که اذعان می کند گروه های متفاوت ممکن است منافع متفاوت داشته باشند.