دانلود ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد در سه کشور در حال توسعه

جغرافیا,مقاله

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2017 تعداد صفحه ترجمه:57 تعداد صفحه فایل انگلیسی:13 موضوع انگلیسی :Evidence-based human resource management practices in three EU developing member states موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Good managemدانلود ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد در سه کشور در حال توسعه|32059151|golden|جغرافیا,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد در سه کشور در حال توسعه می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2017

تعداد صفحه ترجمه:57

تعداد صفحه فایل انگلیسی:13موضوع انگلیسی :Evidence-based human resource management practices in three EU

developing member states

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Good management practice is assumed to be the product of a good knowledge base and its application,

not least in Human Resource Management (HRM). The aim of this study is to assess the extent to which

managers adhere to practices of HRM that are more likely to be upheld by research evidence as opposed

to beliefs for which research evidence is highly lacking. In addition, it evaluates practitioners’ explanations

about adopting HR practices. This study was conducted in three European Union (EU) developing

countries (Poland, Croatia and Malta). A mixed-methods approach is adopted, utilising a web-based

questionnaire targeting a purposive sample of 300 practitioners occupying managerial positions and

directly involved in people management (Study 1), followed by 20 in-depth interviews with similar

participants (Study 2). Our study reveals that managers are always fully cognisant of the main body of

research evidence related to specific HR practices. Practitioners are more likely to access required

knowledge for applications through popular sources rather than more reliable ones due to time constraints,

inaccessibility and inability to evaluate evidence. While they appreciate the role of theory, the

leap from theory to application is not easy or straightforward, commenting that large gaps between

research and practice prevail. These overall trends may imply that practitioners base their decisions on

personal experience rather than on evidence-based knowledge or expertise acquired through evidencegrounded

applications. Results suggest that future research should focus on closing the gap by evaluating

how academics impart the knowledge and how practitioners apply that knowledge

چکیده فارسی:فرض بر این است که یک شیوه مدیریت مناسب، حداقل در مدیریت منابع انسانی (HRM) حاصل از پایه دانش خوب و کاربرد آن است. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان پایبندی مدیران به شیوه های مدیریت منابع انسانی است که به احتمال زیاد توسط شواهد پژوهشی حفظ می شوند، در برابر اعتقاد به این که شواهد پژوهشی به شدت ناکامل اند. علاوه بر این، توضیحات شاغلان درباره شیوه های منابع انسانی اتخاذ شده را نیز بررسی می کنیم. این پژوهش در سه کشور در حال توسعه عضو اتحادیه اروپا (EU) صورت پذیرفت (لهستان، کرواسی و مالت). یک رویکرد ترکیبی با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر وب اتخاذ شد که هدف آن نمونه آماری از 300 شاغل پست های مدیریتی که به طور مستقیم در مدیریت افراد درگیر اند بود (مطالعه 1) و سپس 20 مصاحبه جامع و کامل با شرکت کنندگان مشابه صورت گرفت (مطالعه 2). مطالعه ما نشان می دهد که مدیران همیشه به طور کامل از بدنه اصلی شواهد پژوهشی مربوط به شیوه های منابع انسانی خاص آگاه اند. احتمال دسترسی شاغلان به دانش مورد نیاز از طریق کاربرد و اجرا به جای روش های قابل اطمینان با توجه به محدودیت های زمانی، عدم دسترسی و عدم توانایی ارزیابی شواهد بیشتر است. با وجود اینکه آنها نقش تئوری را درک می کنند، جهش از تئوری به کاربرد و اجرا آسان و یا ساده نیست، بدین معنی که شکاف بزرگی بین تحقیق و عمل وجود دارد. این روند کلی ممکن است به این معنی باشد که شاغلان در تصمیم گیری های خود، به جای دانش مبتنی بر شواهد و یا تخصصی که از طریق شواهد اجرایی بدست آمده، بر پایه تجربه شخصی عمل می کنند. نتایج نشان می دهد که تحقیقات آینده باید با ارزیابی نحوه انتقال دانش توسط دانشگاهیان و نحوه کاربرد آن توسط شاغلان، بر کاهش و از بین بردن این شکاف تمرکز کنند.