دانلود ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2013 تعداد صفحه ترجمه:15 تعداد صفحه فایل انگلیسی:5 موضوع انگلیسی :Human resource management practices in international sebat educational schools موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:There is a very importدانلود ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی|32059150|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2013

تعداد صفحه ترجمه:15

تعداد صفحه فایل انگلیسی:5موضوع انگلیسی :Human resource management practices in international sebat

educational schools

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:There is a very important role in human resource management practices in educational institutions. In this study, human resource

management practices of International SEBAT Educational Schools (ISES) which is one of the important educational institutions

in Turkey and Kyrgyzstan, will be examined. The purpose of this study was to investigate the practices of human resource

management in the International Sebat Education Institutions. The research was carried out in International Sebat Education

Institutions in Kyrgyzstan, with the managers by the use of in- depth interview method. In addition, information was obtained

from the primary sources. In the first years of the organizations, said to be having the dominant ethnocentric policies. To do this,

adequate technical and managerial knowledge of managers and teachers from Turkey had to be chosen. In the following years,

Bishkek, Osh and Issyk-Kol schools administrators will be preferred in Kyrgyzstan. For this reason, polycentric policies began to

be implemented. International SEBAT Educational Schools (ISES) periodically organizes seminars and meetings and teaching

the Kyrgyz, English and Russian for the Turkish teachers and administrators. Successful teachers and students are rewarded with

gifts and appreciation. If they are under the overall achievement levels, their lack of performance is being resolved by the

consultations of the managers. In a globalized world, International Sebat Education Institutions are working efficiently,

regardless of language, religion and ethnic discrimination. International Sebat Education Institutions are still investing in human

resources in spite of the some deficiencies and were observed to have implemented successful policies

چکیده فارسی:نقش بسیار مهمی در شیوه های مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی وجود دارد. در این مطالعه، شیوه های مدیریت منابع انسانی مدارس تربیتی بین المللی Sebat (ISES)،که یکی از موسسات آموزشی مهم در ترکیه و قرقیزستان هستند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این مطالعه، بررسی شیوه های مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی بین المللی Sebat می باشد. این پژوهش، در موسسات آموزشی بین المللی Sebat در قرقیزستان و با استفاده از روش مصاحبه عمیق از مدیران، انجام گرفته است. علاوه براین، اطلاعاتی نیز از منابع اولیه بدست آمده است. در سال اول سازمان ها،به داشتن سیاستهای قومی غالب، امر می شده است. برای انجام آن، دانش فنی و مدیریتی کافی مدیران و معلمان ترکیه، انتخاب شده است. در سال های بعد، مدیران مدارس بیشکک، اوش وایسیک-کول در قرقیزستان ارجح خواهد بود. به همین دلیل، سیاست های محوری شروع به اجرا شده است. مدارس تربیتی بین المللی Sebat (ISES) در فواصل معین و دوره ای، سمینارها و جلسات را سازماندهی کرده و برای معلمان و مدیران ترکیه، آموزش قرقیزستانی، انگلیسی و روسی را داشته اند. معلمان و دانش آموزان موفق، با هدایا و پاداش هایی مورد قدردانی قرار می گیرند. اگر آنها تحت سطوح دستاوردهای کلی باشند، عدم عملکردشان توسط مشاورهای مدیران حل وفصل می گردد. در دنیای جهانی شده،موسسات آموزشی بین المللی Sebat، بدون در نظر گرفتن زبان، مذهب و تبعیض قومی،به طور موثری در حال کار هستند.