دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی

جغرافیا,مقاله

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2013 تعداد صفحه ترجمه:27 تعداد صفحه فایل انگلیسی:8 موضوع انگلیسی :Theoretical developments in industrial marketing management: Multidisciplinary perspectives موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Marketingدانلود ترجمه مقاله پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی|32058835|golden|جغرافیا,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2013

تعداد صفحه ترجمه:27

تعداد صفحه فایل انگلیسی:8موضوع انگلیسی :Theoretical developments in industrial marketing management:

Multidisciplinary perspectives

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Marketing as a discipline in general, and industrial marketing in particular, has drawn upon a number of different

theoretical perspectives from domains as diverse as organisational theory, systems analysis, economics, psychology,

sociology and anthropology to further our understanding. However, to build this understanding and increase the relevance

of marketing research, we need to be aware of the ontological assumptions and stances that such theoretical

perspectives use. The purpose of this special issue is therefore to offer a platform for the exploration, comparison,

application, and consideration of ontological choice and its implications in industrialmarketing research. To achieve

thiswe reviewearly industrialmarketing scholarship in this first section. In the second section, we identify the larger

ebbs and flows that mark the development and advancement of industrial marketing research. In the final section,

we provide an overview of the papers in this special issue in the form of a thematic exploration of theoretical

developments in industrial marketing management research

چکیده فارسی:بازاریابی به عنوان یک اصل به طور کلی و به ویژه بازاریابی صنعتی تعدادی جنبه های مختلف نظریه ای حوزه های متنوع تئوری ترتیب داده شده چون تحلیل سیستم ها، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی برای درک و فهم ما مطرح کرده است. اگرچه برای ایجاد این درک و افزایش تحقیق بازاریابی ما نیازمند آگاه شدن از فرضیه های هستی شناسی هستیم که در چنین جنبه هایی مورد استفاده قرار میگیرد.هدف از این مبحث ویژه پیشنهاد و ارائه یک چهارچوب برای پیگیری، مقایسه، کاربرد و در نظر گرفتن انتخاب تئوری هستی شناسی و مفهوم آن در تحقیق بازاریابی صنعتی است. برای دستیابی به این هدف در بخش اول نظریه های دانشمندان پیشین در زمینه بازاریابی صنعتی را مورد بازبینی قرار می دهیم، در بخش دوم ما جریان ها و موارد برجسته ای را که تحقیق بازاریابی صنعتی به موجب آنها توسعه و پیشرفت یافته شناسایی می کنیم ودر بخش آخر مقاله هایی در مورد این مبحث ویژه در فرم پیگیری موضوعی توسعه های نظری در تحقیق مدیریت بازاریابی صنعتی مورد بازبینی قرار می دهیم.