دانلود ترجمه مقاله اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریتی بالا شرکت های اسپانیایی

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2014 تعداد صفحه ترجمه:7 تعداد صفحه فایل انگلیسی:7 موضوع انگلیسی :Human resources information in the Management Report of the top Spanish companies موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Since 2005 in Spain دانلود ترجمه مقاله اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریتی بالا شرکت های اسپانیایی|32058682|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریتی بالا شرکت های اسپانیایی می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2014

تعداد صفحه ترجمه:7

تعداد صفحه فایل انگلیسی:7موضوع انگلیسی :Human resources information in the Management Report of the top

Spanish companies

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Since 2005 in Spain it has been mandatory to include information about human resources in the Management Reports, provided it

is relevant to understanding business evolution. We study the human resources (HR) disclosure practices of the companies listed

on the IBEX-35 for the period 2005-2009, using a structured content analysis which takes as a reference the International

Accounting Standards Board (IASB) harmonization project. The overall result of this analysis is the poor quality of the

information disclosed by the firms, in terms of relevance and comparability. In order to improve disclosure practices, both the

Spanish authorities and those of other countries should recommend, if not require, the implementation of the Practice Statement

– Management Commentary issued by the IASB in 2010, as well as the establishment of appropriate enforcement mechanisms

چکیده فارسی:از سال 2005 در اسپانیا گنجاندن اطلاعات در مورد منابع انسانی در گزارش مدیریت اجباری شده است، فراهم نمودن این اطلاعات مرتبط با درک تکامل تجارت می باشد. ما به مطالعه منابع انسانی (HR) شیوه های افشا شرکت های ذکر شده در IBEX-35 در دوره زمانی 2005-2009 با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوای ساختارمند که به عنوان یک پروژه هماهنگ مرجع هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)است می پردازیم.نتیجه کلی از این تجزیه و تحلیل ها، کیفیت پایین اطلاعات افشا شده از سوی شرکت ها از لحاظ ارتباط و مقایسه است. به منظور بهبود شیوه افشا، به هر دو مقامات اسپانیایی و کشورهای دیگر باید توصیه شود، اگر اجرای بیانیه تمرین لازم نیست - شرح مدیریت صادر شده توسط IASB در سال 2010 ، و همچنین ایجاد ساز و کارهای اجرایی مناسب انجام شود