دانلود ترجمه مقاله عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2006 تعداد صفحه ترجمه:32 تعداد صفحه فایل انگلیسی:9 موضوع انگلیسی :Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner With Distributed Generation موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Abstract—Thدانلود ترجمه مقاله عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG|32058046|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2006

تعداد صفحه ترجمه:32

تعداد صفحه فایل انگلیسی:9موضوع انگلیسی :Combined Operation of Unified Power-Quality

Conditioner With Distributed Generation

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Abstract—This paper describes analysis results of a combined

operation of the unified power quality conditioner with the distributed

generation. The proposed system consists of a series inverter,

a shunt inverter, and a distributed generator connected in

the dc link through rectifier. The proposed system can compensate

voltage sag and swell, voltage interruption, harmonics, and

reactive power in both interconnected mode and islanding mode.

The performance of proposed system was analyzed using simulations

with power system computer aided design/electromagnetic

transients dc analysis program, and experimental results with the

hardware prototype. The proposed system can improve the power

quality at the point of installation on power distribution systems or

industrial power systems

چکیده فارسی:چکیدهدر مقاله حاضر عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان با توزیع گسترده مورد تحلیل قرار گرفته است. سیستم بحث شده در مقاله شامل اینورترهای سری و یک اینورتر موازی است. DG نیز از طریق یک خط DC به رکتیفایر متصل شده است. سیستم پیشنهادی مقاله می تواند به عنوان یک جبران کننده برای SAG و SWELL در وقفه های ولتاژ، هارمونیک ها ، توان راکتیو، در شبیه سازی های کامپیوتری نیز در تحلیل و آنالیز سیستم حاضر به کمک ما آمده است و از برنامه طراحی حالت های گذرای الکترومگنتیک DC به وسیله برنامه کامپیوتری در کنار نتایج آزمایشگاهی سخت افزار مربوطه بهره گرفته شده است.