دانلود ترجمه مقاله طراحی و تجزیه و تحلیل ضرب کننده کم

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2013 تعداد صفحه ترجمه:16 تعداد صفحه فایل انگلیسی:6 موضوع انگلیسی :Design and Analysis of Low Power Multipliers and 4:2 Compressor Using Adiabatic Logic موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Abstract- For hدانلود ترجمه مقاله طراحی و تجزیه و تحلیل ضرب کننده کم|32058034|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله طراحی و تجزیه و تحلیل ضرب کننده کم می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2013

تعداد صفحه ترجمه:16

تعداد صفحه فایل انگلیسی:6موضوع انگلیسی :Design and Analysis of Low Power Multipliers and 4:2 Compressor Using Adiabatic Logic

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Abstract- For high speed applications, a huge number of adders or compressors are to be used in multiplications to perform the partial product addition. In this paper a new approach of reducing power for a given system is developed that is adiabatic logic. The Array multiplier, Vedic 4x4 multiplier and 8x8 multiplier are designed using energy recovery logic in the inverter. The number of adders is reduced by introducing special kind of adders that are capable to add five/six/seven bits per decade. These adders are called compressors. A 4:2 compressor is developed using adiabatic logic for multiplier in order to reduce the power with facilitation of low power logic technique. The Vedic multiplier is designed using the compressor and the power results are obtained using TANNER EDA 12.0 tool. This paper presents a novel scheme for analysis of low power multipliers using adiabatic logic in inverter and in the compressor.

چکیده فارسی:برای برنامه های کاربردی سرعت بالا، در ضرب کننده برای انجام جمع حاصلضرب جزئی از تعداد زیادی جمع کننده یا کمپرسور استفاده شده است. در این مقاله روش جدیدی برای کاهش توان برقی یک سیستم معین توسعه یافته که منطق آدیاباتیک نام دارد. ضرب کننده آرایه، ضرب کننده 4X4 ودیک و ضرب کننده 8X8 با استفاده از منطق بازیابی انرژی در اینورتر طراحی شده اند. تعداد جمع کننده ها با معرفی نوع خاصی از جمع کننده که در هر دهه قادر به اضافه کردن پنج/ شش/ هفت بیت می باشد، کاهش می یابد. این جمع کننده ها کمپرسور نامیده می شوند. یک کمپرسور 2 : 4 با استفاده از منطق آدیاباتیک در ضرب کننده و به منظور کاهش قدرت بوسیلة تسهیل روش منطق کم توان توسعه یافته است. ضرب کننده ودیک با استفاده از کمپرسور طراحی شده و نتایج توان برقی با استفاده از ابزار TANNER EDA 12.0 به دست آمده است. این مقاله با استفاده از منطق آدیاباتیک در اینورتر و کمپرسور، طرح جدیدی را برای تجزیه و تحلیل مالتی پلایرهای کم قدرت ارائه می نماید.