دانلود ترجمه مقاله گرانول‌های سم حشره‌کش‌های زیستی جدید گرفته‌شده از عصاره‌ی دانه‌ و برگ اصلاح شده‌

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

دانلود ترجمه مقاله گرانولهای سم حشرهکشهای زیستی جدید گرفتهشده از عصارهی دانه و برگ اصلاح شده ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2014 تعداد صفحه ترجمه:6 تعداد صفحه فایل انگلیسی:11 موضوع انگلیسی :New Bioinsecticide Granules Toxin fدانلود ترجمه مقاله گرانول‌های سم حشره‌کش‌های زیستی جدید گرفته‌شده از عصاره‌ی دانه‌ و برگ اصلاح شده‌|32054551|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله گرانول‌های سم حشره‌کش‌های زیستی جدید گرفته‌شده از عصاره‌ی دانه‌ و برگ اصلاح شده‌ می باشد.

دانلود ترجمه مقاله گرانول‌های سم حشره‌کش‌های زیستی جدید گرفته‌شده از عصاره‌ی دانه‌ و برگ اصلاح شده‌

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2014

تعداد صفحه ترجمه:6

تعداد صفحه فایل انگلیسی:11موضوع انگلیسی :New Bioinsecticide Granules Toxin from Ectract of Papaya

موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله گرانول‌های سم حشره‌کش‌های زیستی جدید گرفته‌شده از عصاره‌ی دانه‌ و برگ اصلاح شده‌

چکیده انگلیسی:The epidemic of dengue hemorrhagic fever (DBD) in Indonesia, which occurs every year, has become a problem for the

Indonesian society. Aedes aegypti mosquito is a vector of this disease. During this time the larvae of Aedes aegypti only has one

exterminator is abate. In the long time exposure of single type insecticide will cause resistance. Therefore, it is necessary to find

new bioinsectiside which is expected to have effects such as abate. The aims of this study are to offer technology, dosage,

formulation and toxicity of new bioinsecticide granules toxin from ectract of papaya (Carica papaya) seed and leaf modified

against Aedes aegypti larvae. Method :preparation of the extract by percolation method with 70% ethanol for seeds, and with

water-ethanol 70% for leaf. Bioassay with active ingredients with thin layer chromatography. Formulation for 300 g Granules

are: active substances papaya seed and leaf modified: 90%, seed flour 5%, filler: 5%. This was an experiment using a

completely randomized design with 6 treatment groups. Each group contained 20 third instar larvae of Aedes aegypti.

Concentrations of granules are 0, 30, 60, 90. 120, 150 ppm, with Temephos 1 % as a positive control. Data was analyzed using

Probit analysis. Results: The result of phytochemical analysis contains secondary metabolites compounds of saponin, flavonoid

and triterpenoid. Toxicity (LC50) in this study is reported 107 ppm; 48 hours and LC90: 150 ppm, 48 hours. Conclusion: New

Bioinsecticide Granules Toxin from extract of Papaya (Carica papaya) Seed and leaf Modified Against Aedes aegypti larvae

possess technology, dosage, formulation, and larvicidal remarkable. Further investigations are needed to elucidate active

ingredient responsible for larvacidal activity should be identified and utilized in preparing a commercial product.

چکیده فارسی:واگیر تب هموراژیک دانگ[1] که هر ساله در اندونزی اتفاق می‌افتد، برای جامعه اندونزی تبدیل به یک مشکل شده است. در طول این زمان لارو ایدیس اجیپتی تنها یک نابودگر دارد. در معرض یک نوع حشره‌کش قرار گرفتن در طولانی مدت باعث ایجاد مقاومت در برابر آن می‌شود. در نتیجه یافتن حشره‌کش جدیدی که انتظار می‌رود تاثیری مانند رفع کردن داشته باشد، ضروریست. هدف‌ از این پژوهش ارائه‌ی تکنولوژی، دوز، فرمول و سمی بودن گرانول‌های سم حشره‌کش‌های زیستی جدید از عصاره‌ی دانه‌ و برگ اصلاح شده‌ پاپایا (کاریسا پاپایا) در برابر لارو ایدیس اجیپتی است. روش: آماده سازی عصاره به روش نفوذ با 70% اتانول برای دانه‌ و 70% آب-اتانول برای برگ. سنجش کردن با مواد تشکیل دهنده فعال با کروماتوگرافی لایه نازک. فرمولاسیون برای 300 گرم گرانول: مواد فعال دانه و برگ اصلاح شده‌ی پاپایا: 90%، آردِ دانه: 5%، پرکننده: 5%. این یک آزمایش بود که در آن از 6 گروه درمانی کاملاً اتفاقی استفاده شده بود. هر گروه از 20 لاروِ دوره‌ی سوم ایدیس اجیپتی تشکیل شده بود. غلظت گرانول‌ها 0، 30، 60، 90، 120، 150 پی‌پی‌ام (ppm) و آنها حاوی 1% تمفُس[2] به عنوان کنترل مثبت هستند. داده‌ها توسط آنالیز پروبیت تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتیجه‌ی تجزیه و تحلیل فیتوشیمیایی‌ها شامل متابولیت ترکیبات ثانویه‌ از ساپونین، فلاونوئید و تریترپنوئید است. میزان سمی بودن (LC50) در این پژوهش 107 ppm در 48 ساعت و برای (LC90) 150 ppm در همین زمان گزارش شده است. نتیجه: گرانول‌های سم حشره‌کش‌های زیستی جدید از عصاره‌ی دانه‌ و برگ اصلاح شده‌ پاپایا (کاریسا پاپایا) در برابر لارو ایدیس اجیپتی دارای تکنولوژی، دوز، فرمول و حشره‌کشی قابل توجه است. اجزای فعال مسئول گرانول‌ از عصاره‌ی دانه‌ و برگ اصلاح شده‌ پاپایا (کاریسا پاپایا) برای فعالیت حشره‌کشی در صورت امکان باید شناسایی شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا برای تولید یک محصول تجاری آماده شوند.

[1] DBD[2] Temephos