پرسشنامه ی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

مقاله در مورد رضایت شغلی,فاکتور های رضایت شغلی,اندازه گیری رضایت شغلی

نوضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی، در قالب doc و در 9 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: شامل 29 سؤال می باشد که پس از مطالعه و برّرسی مجلّات تدبیر و پایان نامه ها از جمله مجلّه ی تدبیر بهمن ماه 77 تحپرسشنامه ی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی|32045067|golden|مقاله در مورد رضایت شغلی,فاکتور های رضایت شغلی,اندازه گیری رضایت شغلی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه ی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی می باشد.

نوضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع ی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی،

در قالب doc و در 9 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:شامل 29 سؤال می باشد که پس از مطالعه و برّرسی مجلّات تدبیر و پایان نامه ها از جمله مجلّه ی تدبیر بهمن ماه 77 تحقیقی از محمّد رضا سنجری و پایان نامه ی برّرسی عوامل مؤثّر بر عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی مقطع ابتدایی نواحی هفی گانه ی مشهد در سال تحصیلی 77 – 76 از فریده هاشمیان نژاد و پایان نامه ی برّرسی میزان کار آیی مدیران تحصیلکرده در رشته ی مدیریّت با سایر مدیارن از جواد مکاری هدایت آباد و علی عبّاس میم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انتخاب شده است، که این پرسشنامه پنج مقیاس درجه بندی می باشد که شامل کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم می باشد.

شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات :

پس از تهیّه ی پرسشنامه ها، پرسشنامه ها تکثیر و اجرای آن بر اساس طرح تحقیق انجام می گیرد که به این صورت می باشد، از طریق شرکت در جلسات مدیران و مراجعه به مدارس و به صورت حضوری در مدارس مورد نر انجام می گیرد و پس از جمع آوری نتایج بر اساس پاسخ های مدیران واحد های آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.