طرح جابر اشنایی در باره تاثیرات باران های اسیدی

طرح جابر اشنایی در باره تاثیرات باران های اسیدی

قسمتی از این مجموعه شرکت ها،کارخانهها، ماشینها، کامیونها، و وسایلی که دارای دودکش هستند، از سوخت فسیلی نظیر زغال و مواد نفتی استفاده میکنند. سوخت این دو نوع ماده موادی نظیر اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن را وارد هوا میسازد. در فضا این اکسیدها تغییر مطرح جابر اشنایی در باره تاثیرات باران های اسیدی|32039620|golden|طرح جابر اشنایی در باره تاثیرات باران های اسیدی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح جابر اشنایی در باره تاثیرات باران های اسیدی می باشد.

قسمتی از این مجموعهشرکت ها،کارخانهها، ماشینها، کامیونها، و وسایلی که دارای دودکش هستند، از سوخت فسیلی نظیر زغال و مواد نفتی استفاده میکنند. سوخت این دو نوع ماده موادی نظیر اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن را وارد هوا میسازد.در فضا این اکسیدها تغییر میکنند. به گرد و غبار و باران اسیدی تبدیل میشوند. سپس به صورت بارشهای خشک یا تر به سطح زمین بر میگردند. گازها و بخارهایی که از دستگاه های دارای سوخت فسیلی وارد هوا میشوند، در هوا خیلی به بالا نمیروند و در صورت عدم ترکیب با آب، به صورت گرد و غبار اسیدی در میآیند.گرد و غبار اسیدی ضمن فرود آمدن بر زمین به نمای ساختمانها و بناهای سنگی میچسبد و موجب فرسایش آن ها و کاهش عمر مفید آن ها میگردد. گرد و غبار اسیدی حتی به چرم، کاغذ و لباس نیز آسیب میرساند .این غبارها حیات درختان و حتی گیاهان را مورد تهدید قرار داده و رشد گیاهان و غلات را کاهش میدهند و تا کنون سبب آسیب به میلیاردها تن غلات شدهاند. مواد آلوده کننده هر قدر در فضا بیشتر بمانند ترکیبات زیادتری حاصل میشود که اسیدها یکی از ترکیبات آن ها میباشند.اسیدها به کمک بادهای شدید میتوانند برای روزهای متوالی در هوا باقی بمانند و صدها کیلومتر مسافت را طی کنند و به این ترتیب از کشوری به کشور دیگر انتقال یابند. اگر غبار اسیدی با ذرات آب موجود در اتمسفر هوا مخلوط شود، به صورت باران اسیدی فرو میریزد و به محیط زیست ما به راههای گوناگون آسیب میرساند.باران اسیدی مستقیماً به درختان و روییدنیها اثر میکند. در خاک فرو میرود و تعادل شیمیایی آن را به هم میریزد. این باران پس از فرود آمدن بر زمین به داخل رودخانهها و دریاچهها راه مییابد و حیوانات و گیاهان آبزی را به هلاکت میرساند.البته اگر مقدار اسید این باران کم باشد؛ نه تنها زیان آور نیست بلکه از جهاتی هم مفید است. زیرا به حل کانی های موجود در خاک کمک میکند و گیاهان به راحتی میتوانند از آن تغذیه کنند.