پیشینه و مبانی نظری تحقیق سیستم های یادگیری الکترونیکی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سیستم های یادگیری الکترونیکی

2 - 1 - مقدمه 9 2 - 2 - آموزش از راه دور 9 2 - 3 - سير تكامل آموزش از راه دور 9 2 - 4 - مفهوم يادگيري الكترونيكي 11 2 - 5 تعاريف يادگيري الكترونيكي 11 2 - 6 - مزایای یادگيری الکترونيکی 13 2 - 7 - چالش های یادگيری الکترونيکی در ایران 16 2 - 8 - مدلهايپیشینه و مبانی نظری تحقیق سیستم های یادگیری الکترونیکی|32036156|golden|پیشینه و مبانی نظری تحقیق سیستم های یادگیری الکترونیکی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه و مبانی نظری تحقیق سیستم های یادگیری الکترونیکی می باشد.

2 - 1 - مقدمه 9 2 - 2 - آموزش از راه دور 9 2 - 3 - سير تكامل آموزش از راه دور 9 2 - 4 - مفهوم يادگيري الكترونيكي 11 2 - 5 تعاريف يادگيري الكترونيكي 11 2 - 6 - مزایای یادگيری الکترونيکی 13 2 - 7 - چالش های یادگيری الکترونيکی در ایران 16 2 - 8 - مدلهاي آموزش الكترونيكي 18 2 - 8 - 1 - آموزش همزمان یا کلاسهای آنلاین 18 2 - 8 - 2 - آموزش غیر همزمان یا کلاسهای آفلاین 18 2 - 8 - 3 - آموزش بر پایه کامپیوتر ( CBT ) 18 2 - 8 - 4آموزش بر پایه اینترنت ( IBT ) 19 2 - 8 - 5آموزش بر پایه وب ( WBT ) 19 2 - 9 - سیستم های یادگیری الکترونیکی 19 2 - 9 - 1 سیتم مدیریت یادگیری 19 2 - 9 - 2 سیتم مدیریت محتوای آموزشی ( LCMS ) 20 2 - 10 - مروری بر تحقیقات پیشین : 20 2 - 10 - 1فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی 20 2 - 10 - 2 - مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی 23 2 - 10 - 3 مدل های موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی 25 2 - 11 - جمع بندی مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی 31 2 - 1 - مقدمه : در این فصل به مرور پیشینه تحقیقات مرتبط با این موضوع پرداخته خواهد شد . بدین منظور ابتدا مفاهیم و تعاریف آموزش از راه دور ، سیر تکامل ، مزایا و معایب ، سیستم های یادگیری الکترونیکی و در پایان نقاط ضعف و قوت مدل های سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی و یادگیری الکترونیکی پیشین مورد برسی قرار خواهد گرفت . 2 - 2 - آموزش از راه دور : در عصر حاضر در اثر تغییر و پیشرفت اجتماعی ، آموزش به عنوان حقوق اولیه انسانها شناخته شده است . بسياري از دانشمندان معتقد هستند كه شرايط يادگيري بايد چنان سازماندهي شود كه هر يادگيرنده براساس توانايي هاي خود به فعاليت و يادگيري بپردازد ( محمد شريعتمداري ). افزايش تقاضا براي آموزش ، تنوع انتظارات مردم از مراكز آموزشي ، تأسيس مراكز آموزش جديد و رقابت بين آنها از جمله چالشهايي بوده است كه نظام آموزشي جهان را بسوي آموزش از راه دور متمايل كرده است . 2 - 3 - سير تكامل آموزش از راه دور : دسته بندي فناوري هاي آموزش از راه دور در قالب نسل هاي مختلف بر مبناي ابزارهاي فناوري مورد استفاده به صورت زير است : الف ) نسل اول آموزش از راه دور : اين نسل آموزش از راه دور به آموزش يا مطالعه‌ مكاتبه‌اي بر مي‌گردد كه ويژگيهاي اين