پیشینه و مبانی نظری تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی

بزهکاری 8 مفهوم بزهکاری 9 انواع بزهکاری 10 بزهکاری اتفاقی و حرفه ای 11 بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی 12 بزهکاری بزرگسالان و اطفال 13 بزهکاری مردان و بزهکاری زنان 14 طبقه بندی بزهکاران 15 طبقه بندی لمبروزو 16 طبقه بندی زیلینگ 16 طبقه بندی زابو 17 طبقه پیشینه و مبانی نظری تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی|32036110|golden|پیشینه و مبانی نظری تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه و مبانی نظری تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی می باشد.

بزهکاری 8 مفهوم بزهکاری 9 انواع بزهکاری 10 بزهکاری اتفاقی و حرفه ای 11 بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی 12 بزهکاری بزرگسالان و اطفال 13 بزهکاری مردان و بزهکاری زنان 14 طبقه بندی بزهکاران 15 طبقه بندی لمبروزو 16 طبقه بندی زیلینگ 16 طبقه بندی زابو 17 طبقه بندی پیناتل 17 نظریه های بزهکاری 19 تبیین های زیست شناختی 19 سیماشناسی 19 جمجمه شناسی 20 دیدگاه اثبات گرایی 20 نظریه های تیپ بدنی 21 تبیین های روان شناختی 24 نظریه یادگیری اجتماعی 24 نظریه کنترل اجتماعی 26 نظریه فشار 27 نظریه خنثی سازی 29 نظریه برچسب زنی 30 نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی 31 نظریه رادیکال بزهکاری 31 نظریه های تلفیقی بزهکاری 32 نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر 33 جرم 34 انواع جرائم 35 قتل 36 قتل های سریالی 40 تعریف لغوی 40 تعریف اصطلاحی 40 ارکان قتل سریالی 42 انواع قتل های سریالی 44 ویژگی های قاتلان سریالی 46 گونه شناسی قتل های سریالی 50 انگیزه شناسی قتل های سریالی 53 ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی 59 مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی 61 مدل کنترل آسیب هیکی 61 مدل انگیزش رسلر 62 مدل تلفیقی آریگو و پورسل 63 1 - 2 بزهکاری عملاً هیچ روزی نیست که خبری از جرایم جوانان در رسانه ها نباشد . آمارها از سالی به سال دیگر تغییر می کند ، اما به طور کلی نرخ بزهکاری به ویژه اقدامات خشونت آمیز بیش از نسل گذشته بوده است ( لاندمن ، 1993 ، به نقل از شومیکر ، ترجمه ابراهیمی قوام ، 1389 ). بزهکاری ، همانند فقر ، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشمگیر داشته است . اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که ، بیش تر مردم به این قواعد پای بندند و بدان به دیده احترام می نگرند ( ولد ، ترجمه شجاعی 1388 ). بزهکاری هنوز به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می شود و به دلیل رکود اقتصادی مسائل اجتماعی تأثیرگذار بر جوانان ، شاید نرخ آن افزایش هم پیدا کند . رفتار مجرمانه جوانان انواع فعالیت ها را دربر می گیرد ، علاوه بر رفتار مجرمانه ، جوانان ممکن است اقدامات غیرقانونی نیز مرتکب شوند که تنها برای گروه سنی آنها رفتار جرم آمیز به حساب آید . ( شومیکر ، ترجمه