بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان

خودپنداره, بزهکار,بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان

در حجم 55 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر: مقدمـه بيان مسئـله اهميت و فايده تحقيق هدف تحقيق فرضيه ها سئولات تحقیق تعاريف مفاهيم و واژه ها عملياتي و مفهومي خود چيست چگونگي تشكيل خود پنداره اجزاي الگوهاي شخصيت اجزاي خود پنداري اجزاي خوبررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان|32014526|golden|خودپنداره, بزهکار,بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان می باشد.

در حجم 55 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

مقدمـه

بيان مسئـله

اهميت و فايده تحقيق

هدف تحقيق

فرضيه ها

سئولات تحقیق

تعاريف مفاهيم و واژه ها عملياتي و مفهومي

خود چيست

چگونگي تشكيل خود پنداره

اجزاي الگوهاي شخصيت

اجزاي خود پنداري

اجزاي خود پنداري

پیشینه تحقیقات داخلی

پیشینه تحقیقات خارجی

ماهيت خودپنداري

انواع خودپنداره

خودپنداري واقعي

خودپنداري مثبت

خودپنداري منفي

خودپنداري اجتماعي

خودآرماني با توجه به خودپنداره اجتماعي فرد

تعریف طفل بزهکار

تاریخچه یواکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار

قوانینمربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان

عوامل موثر در بزهکاری اطفال ونوجوانان

نقش خانواده

عواملاجتماعی

عوامل اقتصادی

نقش دوستان و همسالان

عوامل روانشناختی

علت های دیگر بزهکاری

خصوصيات عاطفي ـ اجتماعي كودكان دارای خودپنداره بالا

بررسی خود پنداری بالاافراد

ايده هاي نو در باب سر آمـدي

خواستگـاه سر آمـدي

ژنتيك و ديگر عوامل بيولوژيك

عوامل محيطي(كودكان سر آمـد)

خصوصيات رفتاري، جسمي و روان شناختي سر آمـدها

خصوصيات تربيتي و شغلي سر آمـدها

آزمودنيهـا

شيوه تحقيق(روش جمع آوري اطلاعات)

ابـراز تحقيق

بدست آوردن نمره معادل شخصيتي راجرز

تجزيه و تحليل داده ها

نتيجه گيري

بحث محدويتها،مشكلات،ارائه پيشنهادات

فهرست منابع

پيوستهاوضمائم