بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e-HRM)

سیستم های مدیریت منابع انسانسی الکترونیک , عوامل رفتاری , عوامل سازمانی , عوامل فناورانه و عوامل محیطی ,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e,HRM),دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی ال

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 149صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =========================================بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e-HRM)|32011553|golden|سیستم های مدیریت منابع انسانسی الکترونیک , عوامل رفتاری , عوامل سازمانی , عوامل فناورانه و عوامل محیطی ,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e,HRM),دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی ال
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e-HRM) می باشد.

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 149صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

حوزه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سالهای اخیر به حوزه ای مهم در سازمان ها و به خصوص در بخش منابع انسانی تبدیل شده است . از این رو بسیاری از سازمان ها به استفاده از سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک رو آورده اند و شرکت های ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. بعضی از این شرکت هایی که سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از شرکت همکاران سیستم خریداری کرده اند ، هنوز مشکلاتی را در این حوزه تجربه می کنند و نتایج حاصله از مدیریت منابع انسانی الکترونیک همیشه برای این شرکت ها به همان اندازه که مثبت فرض می شود، نمی باشد و یا بعضی مواقع به کمتر از آنچه مورد نظر سازمان بوده است نایل آمده اند. با توجه به اهمیت این حوزه ، شناخت عوامل موثر بر آن می-تواند گامی مهم در جهت بهره برداری بهتر سازمانها از این حوزه باشد.در این پژوهش ، هدف اصلی شناسایی و اثبات رابطه بین این عوامل موثر و موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک می باشد. در همین راستا ، محقق با مطالعه ادبیات مربوطه و جمع اوری شاخصه ها ، انها را در قالب چهار گروه عوامل تکتولوژیکی ، سازمانی ، رفتاری و محیطی دسته بندی کرده است . جامعه آماری این پژوهش ، متخصصان و کارکنان بخش منابع انسانی شرکت های خریداری کننده نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران می باشد. فرایند نمونه گیری از جامعه اماری ذکر شده انجام شده و حجم نمونه 297 نفر براورد شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت جمع اوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شده است. داده ها بدست امده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل موررد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (270 پرسشنامه) نشان داد که بین عوامل چهارگانه موثر و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد. اولویت بندی این عوامل در شرکت های مورد بررسی به این ترتیب می باشد : عوامل رفتاری ، سازمانی ، فناورانه و محیطی . از سوی دیگر بین شاخصه های هر یک از عوامل اختلاف وجود دارد. در بین عوامل رفتاری بالاترین اولویت مربوط به شاخصه حمایت مدیریت عالی ، در بین عوامل سازمانی بالاترین اولویت مربوط به شاخصه منابع مالی ، در بین عوامل فناورانه بالاترین اولویت مربوط به زیر ساخت های IT و در بین عوامل محیطی بالاترین اولویت مربوط به شاخصه وضعیت اقتصادی کشور می باشد.

مقدمه

مدیریت منابع انسانی برای سالها به فعالیت های اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و آموزش که تمام انرژی و زمان متخصصان منابع انسانی سازمانها را صرف می کرد، محدود شده بود. بخش های منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین فعالیت-هایی بودند که دیگر زمانی برای فعالیت هایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند، مانند مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی و بازنگری و بازسازی استراتژیک سازمان نداشند. امروز برای کاهش هزینه های اداری و افزایش سرعت ارائه خدمات نیازمند راهکارهای بهتر، سریعتر و هوشمندانه تر مدیریت منابع انسانی هستیم. مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، پاسخی به چالش های امروزه مدیریت منابع انسانی است. پیدایش این مفهوم، اهداف، عملکرد و اثر بخشی حوزه منابع انسانی را دست خوش تحولات زیادی نموده است.
با ظهور فناوری اطلاعات ، نقش، جایگاه و حتی وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان با تغییرات عمده ای مواجه شد. متخصصان منابع انسانی که تا پیش از این اغلب وظایف درجه دو سازمانی و فعالیت های غیر ارزش افزا را انجام می داده اند، با بکارگیر گسترده فناوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی به شرکای استراتژیک سازمان تبدیل شدند.
با پیدایش اینترنت و فراگیری آن در دهه نود میلادی، مدیریت منابع انسانی نیز مانند سایر حوزه های سازمان تحت تاثیر شدید این پدیده قرارگرفت. بوجود آمدن پورتال منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توسعه خدمات سلف سرویس منابع انسانی را در پی داشت. از این طریق بسیاری از وظایف روزمره مدیریت منابع انسانی به کارکنان واگذار شده و از کاغذبازی ها و درگیر شدن کارکنان حوزه منابع انسانی در وظایف اداری و روزمره و بروز تاخیرهای زیاد در انجام فعالیت ها جلوگیری شده است.مدیریت منابع انسانی الکترونیک ضمن پشتیبانی از مدیران و کارکنان در انجام وظایف معمول خود، فرآیند تغییرات و دگرگونیهای سازمانی را تسهیل می کند. همچنین می تواند درسیاستگذاری های کلان مدیریت منابع انسانی استراتژیک، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، توانمندسازی مدیران و کارکنان جهت انجام وظایف خود به بهترین شکل یاری رساند.
در این فصل ابتدا به تشریح و توصیف مسئله موجود در سازمان و ضرورت انجام تحقیق چنین تحقیقی پرداخته و سپس مدل مورد استفاده و فرضیات تدوین شده مطرح می گردند. در ادامه مروری اجمالی بر روش تحقیق استفاده شده خواهیم داشت . در فصول بعدی ادبیات پیرامون مدل تحقیق و روش تحقیق ، به تفصیل بیان می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول ) کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1-1) بخش اول : طرح تحقیق 3
1-1-1) تشریح و بیان مساله 3
2-1-1) ضرورت انجام تحقیق 4
3-1-1) اهداف انجام تحقیق 4
4-1-1) چهارچوب نظری تحقیق 5
5-1-1) مدل مفهومی تحقیق 7
6-1-1) فرضیات تحقیق 7
7-1-1) متغیر های تحقیق 8
8-1-1) روش شناسی تحقیق 8
1-8-1-1) نوع روش تحقیق 8
2-8-1-1) روش گرد آوری داده ها 8
3-8-1-1) جامعه آماری 9
4-8-1-1) روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 9
5-8-1-1) روش تجزیه و تحلیل داده ها 9
9-1-1) قلمرو تحقیق 9
1-9 -1-1) قلمرو موضوعی تحقیق 9
2-9-1-1) قلمرو مکانی تحقیق 9
3-9-1-1) قلمرو زمانی تحقیق 9
10-1-1) محدودیت های تحقیق 9
11-1-1) تعریف واژه ها و اصلاحات تخصصی 10
2-1) بخش دوم : معرفی شرکت همکاران سیستم 11
فصل دوم ) اد بیات و پیشینه تحقیق 13
مقدمه 14
1-2) مدیریت منابع انسانی الکترونیک 15
1-1-2) تعاریف و پیشینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک 15
2-1-2) تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی 16
3-1-2) مقایسه مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک 18
4-1-2) پیامدهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای روانشناسی سازمانی و صنعتی 20
5-1-2) مزایا و معایب مدیریت منابع انسانی الکترونیک 21
6-1-2) واحد مدیریت منابع انسانی مجازی 24
7-1-2) کاهش هزینه ها از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک 26
8-1-2) زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک 28
1-8-1-2) برنامه ریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی 28
2-8-1-2) بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حفظ و نگهداری 30
3-8-1-2) مدیریت عملکرد الکترونیکی 33
4-8-1-2) نظام پاداش دهی و جبران خدمات منابع انسانی الکترونیکی 34
5-8-1-2) توسعه منابع انسانی الکترونیکی 36
6-8-1-2) تعهد کارمند 39
9-1-2) هم افزایی الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک 39
10-1-2) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک 41
11-1-2) مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک 42
12-1-2) اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 44
13-1-2) نتایج استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک 44
14-1-2) انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک 45
15-1-2) تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقش های منابع انسانی 51
16-1-2) فناوری نیروی کار در ده سال اینده 52
2-2) عوامل تاثیر گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک 53
1-2-2) عوامل فناورانه 53
1-1-2-2 ) کابرد ها و ویژگی ها 54
2-1-2-2 ) زیر ساخت های تکنولوژیکی 54
3-1-2-2 ) استانداردسازی زبان 54
4-1-2-2 ) محتوای سیستم سفارشی شده 54
2-2-2) عوامل سازمانی 55
1-2-2-2 ) ویژگی های جمعیت شناختی 55
2-2-2-2 ) دانش و مهارت ها 56
3-2-2-2 ) گارانتی کردن اطلاعات محرمانه وداده های درونی 56
4-2-2-2 ) منابع مالی 56
5-2-2-2 ) طرح 57
3-2-2) عوامل رفتاری 57
1-3-2-2 ) فرهنگ سازمانی 57
2-3-2-2 ) مهارت های متخصصان و کارکنان در رابطه با IT 58
3-3-2-2 ) رهبری 58
4-3-2-2 ) عوامل روانشناختی 58
5-3-2-2 ) حمایت و تعهد 59