پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ,مقیاس نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ,پرسشنامه یادگیری الکترونیکی ,پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری ,مقیاس یادگیری الکترونیکی

دانلود فایل کامل پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی در3 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد. توضیحاتی از پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی بپرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی|31011930|golden|پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ,مقیاس نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ,پرسشنامه یادگیری الکترونیکی ,پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری ,مقیاس یادگیری الکترونیکی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی می باشد.

دانلود فایل کامل پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
در3 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.


توضیحاتی از پرسشنامه:

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل، یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چند رسانه ای، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان) است.

(توضیحات کامل در داخل فایل)
نوع فایل: زیپ(word)
تعداد صفحات: 3
تعداد گویه: ۱۵
مولفه: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد