بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي

بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي,تحقیق بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي,مقاله بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي,پروژه بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي

این فایل به بررسی رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 59 صفحه می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: مذهب و خانواده دو نهادی بوده که همواره در مرکز بحثهای جامعه شناسی قرار داشته است چرا کبررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي|31009955|golden|بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي,تحقیق بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي,مقاله بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي,پروژه بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسي رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي می باشد.

این فایل به بررسی رابطه ميزان نگرش (پايبندي)مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 59 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
مذهب و خانواده دو نهادی بوده که همواره در مرکز بحثهای جامعه شناسی قرار داشته است چرا که در گستره جغرافیا و هر کجا که انسانی زیست می کندو در عمق تاریخ تا آنجا که نشانی از انسان ملاحظه شده خانواده وجود داشته و نیز انسان به پرستش اشتغال داشته است.
ارزشهای اخلاقی منبعث از دیانت از جمله اصول ثابت طبیعت انسان است که ریشه در نهاد انسان دارد.اهمیت تربیت اخلاقی تا آنجاست که پیامبر اسلام هدف خود را تکمیل اخلاق انسان میداند.
در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نگرش(پایبندی) مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی می پردازیم. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه بین نگرش(پایبندی) مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد و فرضیه های فرعی این پژوهش عبارت است از اینکه بین پایگاه اجتماعی زوجین ،بین سطح تحصیلات و بین آموزشهای قبل از ازدواج با رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد. برای بررسی این پژوهش ۶۰ نفر مرد و زن متاهل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه افراد گروه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که بین نگرش(پایبندی) های مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین بین پایگاه اجتماعی افراد و آموزشهای قبل از ازدواج با رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد اما بین سطح تحصیلات و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود ندارد
فهرست مطالب
چکیده تحقیق۱
پیشگفتار۲
فصل اول۳
مقدمه۴
بیان مساله۶
اهمیت ضرورت و فواید تحقیق۷
هدف های تحقیق۱۰
فصل دوم۱۱
ادبیات پژوهش با تاکید بر مبانی نظری تحقیق۱۲
فرضیه تحقیق۱۵
تعاریف نظری۱۵
تعریف مذهب۱۹
تعریف دین۲۵
فصل سوم۲۶
روش اجرا تحقیق۲۷
جامعه آماری۲۷
روش تحقیق۲۷
اعتبار و روایی ۲۸
فصل چهارم۲۹
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرض ها۳۰
فصل پنجم۴۶
نتیجه گیری۴۷
ارائه راهکارها۴۹
محدودیتها۴۹
فهرست منابع ۵۰
ضمائم۵۲