بررسی آمادگی الکترونیکی، ساختار و چهارچوب ارزیابی و مدلهای آن

بررسی آمادگی الکترونیکی, ساختار و چهارچوب ارزیابی و مدلهای آن

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 237 فهرست مطالب 1- مقدمه 1 -1- چكيده 1-2- روش تحقیق 1 -3- مفهوم آمادگی الکترونیکی 1 -4- تعاريف آمادگی الکترونيکی 1 -5- اهداف آمادگی الکترونیکی 1 -6- فرايند توسعه آمادگی الکترونيکی در يک کشور 1-7- ضرورتها و روشهاي ارزيابي بررسی آمادگی الکترونیکی، ساختار و چهارچوب ارزیابی و مدلهای آن|30020466|golden|بررسی آمادگی الکترونیکی, ساختار و چهارچوب ارزیابی و مدلهای آن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی آمادگی الکترونیکی، ساختار و چهارچوب ارزیابی و مدلهای آن می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 237

فهرست مطالب

1- مقدمه1 -1- چكيده1-2- روش تحقیق1 -3- مفهوم آمادگی الکترونیکی1 -4- تعاريف آمادگی الکترونيکی1 -5- اهداف آمادگی الکترونیکی1 -6- فرايند توسعه آمادگی الکترونيکی در يک کشور1-7- ضرورتها و روشهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي1-8- اهميت ارزيابي آمادگي الكترونيكي1-9- ضرورتهاي آمادگي الكترونيكي1 -10- مؤلفههاي آمادگي الكترونيكي1 -11- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی1 -12- مزایای آمادگی الکترونیکی1-13- موانع تحقق آمادگي الكترونيكي1-14- گزارش اجلاس جهاني اقتصاد1-15- رتبه بندي اكونوميست اينتليجنس1 -16- جامعه اطلاعاتی1-17- فناوري مولد ) جامعه صنعتي(2- ساختار کلی یا چهار چوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی2 -1- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت2 -2- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات2 -3- فرصت های ارزش زا3- شناسايي مدلهاي آمادگي الكترونيكی و استخراج معيارهاي آن3-1- معيار هاي کلان سنجش آمادگي الكترونيكي3 -2- بررسی کلی مدلهاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي3 -3- مدل CSPP3 -4- مدل McConnel International 663 -5- مدل CID3 -6- مدل APEC3-7- مدل EIU3 -8- مدل Mosaic3 -9- مدلITU3-10- مدل CIDCM3-11- مدل هيكس3-12- مدل MIT3-13- متدولوژي های مورد استفاده مدلها3-14- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک4 - بررسی آمادگي الکترونيکي به تفکیک حوزه ها4-1- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط4-2- آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك4-3- بررسي مدل هاي آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك4-4- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها4-5- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك ساز مان ها در ايران4 -6- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2007 و 20084-7- مقايسه وضعيت آمادگي الكترونيكي در 2008 و 20095- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها5-1- سازمان هاي دولتي5-2- سازمانهاي تجاري5-3- بنگاههاي اقتصادي5-4- جامعه اطلاعاتي6- جمع بندی نهایی7- منابع

1- مقدمهآمادگي الكترونيكي توانايي پذيرش و به كارگيري فناوري اطلاعات در جوامع بوده و داراي چهار مؤلفهء بنگاههاي اقتصادي، شهروندان، زيرساختها و دولتها است. اهميت ارزيابي الكترونيكي در تبيين تفاوت كشورهاي مختلف در ميزان بهرهگيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد شكاف ديجيتالي است. اهداف اقتصادي همچون حفظ توان رقابت ديجيتالي، ايجاد زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي توسعه توان اقتصادي و گسترش سرمايهگذاري خارجي و اهداف اجتماعي همچون كاهش شكاف ديجيتالي، بهرهمندي افراد و سازمانها از اطلاعات كيفي و ايجاد اعتماد در مشتريان از جمله دستاوردهاي آمادگي الكترونيكي به شمار ميروند.] [

براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي مدلهاي متفاوتي از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و... وجود دارند كه هر كدام شاخصها و روشهاي متفاوتي را براي سنجش آمادگي الكترونيكي ارائه ميدهند.

چكيدهمنظور از آمادگي الكترونيكي (E – Readiness) توانايي پذيرش، استفاده و بهكارگيري فناوري اطلاعات و كاربردهاي مرتبط با آن در جوامع ميباشد. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات و سطح آمادگي الكترونيكي جوامع تأثیرگذار است. مطالعهء چگونگي بهكارگيري اين فناوري در كليه زمينههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع حائز اهميت است. در اين راستا ارزيابي آمادگي الكترونيكي جوامع و سازمانها براي استفاده مؤثر از اين فناوري مقدمهء برنامهريزي بهينه به منظور نيل به اهداف سازماني است.

كلمات كليدي: e readiness ، فناوري اطلاعات، ارزيابي، زير ساخت، شكاف ديجيتالي، مدل، شاخصروش تحقیقروش تحقیق این پروژه با توجه به شکل ذیل عبارتست از:1- مطالعه اسناد: به صورت موردی برخی از پروژه ها و اسناد در این زمینه بررسی شده است؛ که منابع آنها مجلات، اینترنت، اسناد کتابخانه ای، پروژه های انجام شده در این زمینه و ... می باشد.2- Benchmarking: الگوبرداری (Benchmarking) روشی سیستماتیک است که سازمانها بوسیله آن می‌توانند فعالیتهای خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه‌گیری و اصلاح کنند ؛ این روش با فراهم‌سازی چارچوبی برای سازمانها که بوسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان ، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان شکافهای موجود را پر کرد .3- دریافت مشاوره: با راهنمایی های استاد راهنما و برخی اساتید دیگر در این زمینه، مسیر پروژه تعیین شد.4- استخراج نتایج: در این مرحله پس از بررسی اسناد جمع آوری شده و همچنین راهنمایی های اساتید ارجمند نتایجی در این مرحله استخراج شده است.5- ارائه مدلها: با تجزیه و تحلیل نتایج مدلهایی در جهت رسیدن به آمادگی الکترونیکی دسته بندی و ارائه شد.6- ارائه معیارها: برای رسیدن به آمادگی الکترونیکی نیازمند معیارهایی می باشد، تا منطبق با آنها در راستای مدل مربوطه بتوان به آمادگی الکترونیکی در جامعه رسید.7- مدل بهینه: با بررسی مدلها و معیارهای بدست آمده در حوزه های مختلف( سازمانهای دولتی، بنگاههای اقتصادی و ...) مدل بهینه در هر حوزه تعیین شد.تعاریفدر اين بخش به تعريف و مفهوم كلي آمادگي الكترونيكي، ضرورت های آمادگی الکترونیکی ،مزایای آمادگی الکترونیکی و .... خواهيم پرداخت. آمادگي الكترونيكي داراي مدل هاي اندازه گيري متفاوتي مي باشد، كه هر كدام از اين مدل ها به صورت مجزا تعريف واحدي را از آمادگي الكترونيكي ارائه مي دهند. در فصلهای بعدی نیز به این عناوین خواهیم پرداخت.

مفهوم آمادگی الکترونیکیآمادگي الکترونيکي عبارت است از مجموعه شاخص هاي استاندارد و مورد تائيد سازمان هاي بين المللي در مورد توانمندي ها، امکانات و سرمايه گذاري هاي يک کشور، شهر يا شرکت در زمينه فناوري اطلاعات که نماينده حجم تلاش ها و پيشرفت هاي آن محيط براي کاربردي تر کردن فناوري اطلاعات است.گروه همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC) كشوري را آماده الكترونيكي ميداند كه داراي تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات و هماهنگ با استانداردهاي دولتي و توافقنامههاي تجاري است.مطابق تعريف ارائه شده در پروژه سياستگذاري سيستمهاي كامپيوتري (CSPP) يك جامعه آماده از لحاظ الكترونيكي، جامعهاي است كه داراي سرعت بالاي دسترسي به شبكه در يك بازار رقابتي، دسترسي و استفاده پايدار از فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتي، بنگاههاي اقتصادي، خانهها و مراكز بهداشتي است. در چنين جامعهاي امنيت و حريم خصوصي افراد هنگام بهرهگيري از روشهاي الكترونيكي تامين شده و سياستهاي دولتي از كاربري و اتصال به شبكههاي كامپيوتري حمايت ميكنند.براساس اين تعريف ميزان نفوذ فناوري اطلاعات و ارتباطات درخانهها، بنگاههاي اقتصادي، مراكز بهداشتي و درماني و ادارات دولتي مبناي ارزيابي آمادگي الكترونيكي يك جامعه قرار ميگيرد.طبق تعريف مركز توسعه بينالمللي در دانشگاه هاروارد (CID) يك جامعه آماده از لحاظ الكترونيكي مجهز به زيرساختهاي فيزيكي ضروري فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند شبكه مخابراتي با پهناي باند وسيع، دسترسي مطمئن و قيمت مناسب است. فناوري اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف چنين جامعهاي درآميخته است. در چنين جامعهاي روشهاي الكترونيكي در تجارت به كارگيري شده و داراي بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات مناسبي است، در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي، داراي محتويات بومي و غني و سازمانهاي برخط است. فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي روزمره به كار ميرود و در مدارس تدريس ميشود، در بخشهاي دولتي، خدمات دولت الكترونيكي به كارگيري ميشود. همچنين داراي صنعت رقابتي قوي در عرصه مخابرات، قوانين مستقل، امكان دسترسي جهاني و بهرهبرداري از تجارت و سرمايهگذاري خارجي است.به عنوان آخرين تعريف طبق نظر موسسه بينالمللي مككونل آمادگي الكترونيكي به عنوان توانايي يك كشور در زمينه بهرهبرداري از اقتصاد ديجيتال تعريف ميشود.] [ طبق تعاریف بالا آمادگي الکترونيکي شامل مجموعه شاخص هاي استاندارد و مورد تاييد سازمان هاي بين المللي در مورد توانمندي ها، امکانات و سرمايه گذاري هاي يک کشور، شهر يا شرکت در زمينه فناوري اطلاعات است.آمادگی الکترونیکی در مدل های مختلف دارای تعاریف متعددی است. با بررسی این تعاریف متوجه این امر مشترک در تمامی آنها خواهیم شد که؛ ميزان نفوذ فناوري اطلاعات و ارتباطات درخانهها، بنگاههاي اقتصادي، مراكز بهداشتي و درماني و ادارات دولتي مبناي ارزيابي آمادگي الكترونيكي يك جامعه قرار ميگيرد.حال با قرار دادن معیارهای مورد قبول در هر کشور می توانیم میزان آمادگی الکترونیکی را بسنجیم. به عنوان مثال؛ داشتن سازمانهایی بر خط و یا مدارسی که دارای امکانات فناوری اطلاعات باشد.سپس با سنجیدن این معیارها می توان به میزان آمادگی یک کشور، شهر یا شرکت دسترسی پیدا کرد.از جمله مدل هایی که در سطح جهان مورد قبول هستند می توان به Mc connel ، CID ،APEC و... اشاره کرد.