بررسی فیزیولوژی غدد درون ریز

بررسی فیزیولوژی غدد درون ریز

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 104 فصل 1 مقدمات اندوکرینولوژی فصل 2 هورمونهای هيپوفيزي و کنترل انها توسط هیپوتالاموس فصل 3 هورمونهای تیروئیدی فصل 4 هورمونهای قشر فوق کلیوی فصل 5 هورمونهای پانکراس فصل 6 هورمونهای موثر در تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفات فصبررسی فیزیولوژی غدد درون ریز|30020141|golden|بررسی فیزیولوژی غدد درون ریز
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی فیزیولوژی غدد درون ریز می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 104

فصل 1 مقدمات اندوکرینولوژیفصل 2 هورمونهای هيپوفيزي و کنترل انها توسط هیپوتالاموسفصل 3 هورمونهای تیروئیدیفصل 4 هورمونهای قشر فوق کلیویفصل 5 هورمونهای پانکراسفصل 6 هورمونهای موثر در تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفاتفصل 7 فیزیولوژی غدد جنسی1 7 تفکیک جنسی و رشد2 7 اعمال تولید مثلی و هورمونهای مردانه3 7 اعمال تولید مثلی و هورمون زنانهفصل 1 مقدمات اندوکرینولوژی

Hot points1. تقسیم بندی انواع هورمونها بر اساس ساختار2. انواع رسپووهای هورمونی3. کنترل ترشح هورمون ها

فصل 1 مقدمات اندوکرینولوژیسه دسته کلی هورمون ها وجود دارد:1. هورمون های پروتئینی و پلی پپتيدي: شامل هورمون های ترشح شده توسط غده هیپوفیز قدامی – خلفی – پانکراس (انسولین – گلوکاگون) پاراتیروئید (هورمون پاراتورمون) ...2. هورمون های استروئیدی: شامل هورمونهای قشر آدرنال (کورتیز ول و آلدوسترون)، تخمدان ها (استروژن و پروژسترون) بیضه ها (تستوسترون) و جفت (استروژن و پروژسترون)3. مشتقات اسیدامینه تیروزین شامل هورمونهای (T4,T3) و هورمونهای مغز آدرنال (اپی نفرین و نوراپی نفرین)ویژگی هورمون های پروتئینیبخش عمده هورمونهای بدن را تشکیل می دهند. در رتيکوام سارکوپلاسمیک سلولهای غده درون ریز سنتز شده ابتدا به صورت پره پر و هورمون که پروتئین بزرگ و غیر فعال است و سپس پروهورمون ها را می سازد که جهت بسته بندی وارددستگاه گلری می شود در این روند آنزيم‌های موجود در وزیکول ها پروهورمون ها را می شکند تا هورمون های کوچک و فعال تشکیل شوند. این هورمون ها تا زمان نیاز دروزیکولهای ترشحی ذخیره می شوند.از طریق اگزوسیتوز وزیکول ترشحی بداخل خون می روند.ویژگی هورمون های استروئیدیساختار شیمیایی مشابه کلسترول است و پیش ساز آنها در اکثر موارد کلسترول است. محلول در چربی هستند. ذخایر هورمونی بسیار کمی از این دسته وجود دارد این هورمون ها از طریق انتشار وارد مایع میان بافتی و سپس خون می شوند.ویژگی هورمون های آمینیهورمون های تيروزيني در تيروئيد ساخته شده و انبار می شوند بعد از ترشح به خون بخش عمده آن با گلوبولین گیرنده تیروکسین باند شده و به اهستگی هورمون را به بافت هدف آزاد می کند.اپی نفرین و نوراپی نفرین هم در مغزفوق کلیه تشکیل شده و تا زمان ترشح انبار می شوند و مشابه هورمون های پروتئيني، اگزوسیتوز می‌شوند.کنترل ترشح هورمون‌هابه سه صورت انجام می شود: 1. کنترل فیدبکی منفی که از ترشح بیش از حد هورمون جلوگیری می کند. در این حالت درجه فعالیت ثابت هدف بعنوان یک متغير کنترل شونده عمل می کند و اگر از یک حد مناسب بالاتر برود سیگنالهای فیدبکی قوی به غده درون ریز می‌رسد تا ترشح هورمون را کاهش بدهد.2. کنترل فیدبکی مثبت که باعث افزایش ترشح هورمون می شود مثال بارز آن، افزایش ترشح LH ناشی از اثر تحریک استروژن بر سلولهای غده هیپوفیز است.3. تغییرات دوره ای در ازاد شدن هورمون که تحت اثر تغییرات فصلی و مراحل مختلف تکامل دوره شبانه روزی یا خواب قرار دارد.انتقال هورمون ها در خونعمدتا هورمون های محلول در آب (پپتيدها – کاتكول آمین‌ها) در پلاسما حل شده و به بافت هدف منتقل می شوند.هورمون های استروئیدی و تیروئیدی در خون عمدتا به پروتئین‌هاي و پلاسما باند شده تا به بافت هدف برسند.مکانیسم عمل هورمون هااولین قدم در عمل هورمون چسبیدن به رسپتورهای اختصاصي در سلول هدف است. بر اساس انواع هورمون ها سه نوع رسپتور وجود دارد:1. رسپتور‌هاي سطح غشایی : که بیشتر برای هورمون های پروتئینی – ببتدی – کاتکول وجود دارد2.رسپتورهای سیتوپلاسمی: مخصوص هورمون های استروئیدی است3. رسپتورهای موجود در هسته سلول: رسپتورهاي هورمون های تیروئیدی از اين نوع هستند.نکته – هورمونها می توانند باعث تنظیم کاهش یا تنظیم افزایش تعداد رسپتورهای خود در سلول شوند.انواع مکانیسم های سلولی وابسته به رسپتور1. رسپتورهای متصل به کانال یونی: در این حالت مجموعه هورمون رسپتورباعث باز یا بسته شدن کانال یونی مرتبط رسپتور می شوند.2. رسپتورهای هورمونی متصل به پروتئین G: در این حالت اتصال هورمون به رسپتور فعال کردن انواع G پروتئين ها سبب ایجاد پاسخ در سلول می شود.3. رسپتورهای هورمونی متصل به آنزیم ها: بعضی رسپتورها در صورت فعال شدن بطور مستقیم به صورت آنزیم عمل می کنند یا در ارتباط نزدیک با آنزیمهایی هستند که فعال می شوند مثلا رسپتور هورمون لپتین که هورمونی است که توسط سلولهای چربی ترشح شده و در تنظیم اشتها و تعادل انرژی مهم است. این رسپتور عضو مهم خانواده رسپتورهای سایتوکاینی است که از طریق آنزیم تیروزین کیناز از مسير STAT JAK فعالیت می کند.4. رسپتورهای داخل سلولی هورمون ها: هورمون های استروئیدی آدرنالی و گنادی – هورمون‌های تیروئیدی – رتينوئید و ویتامین D به رسپتورهای داخل سلول متصل می‌شوند. در این موارد مجموعه هورمون – رسپتور فعال شده به یک توالی پیش برنده از DNA متصل شده و در نهایت نسخه‌برداری از ژن های ویژه ای را فعال یا تضعیف می کند.نکته مهم1. ACTH – کلسی تونین – کاتکول امین ها (رسپتوربتا) ، CRH، FSH، گلوکاگون – hCG – PTH LH TSH –، سکرتین و ADH (رسپتور V2) از cAMP بعنوان پیامبر ثانوی استفاده می کنند.2. کاتکول امین ها (رسپتور آلفا) – GHRH – GnRH – اکسی توسین – ADH , (رسپتور V1) TRH از DAG , IP3 بعنوان پیامبر ثانوی استفاده می کنند.خلاصه1 هورمون ها به سه صورت پروتئینی – استروئیدی – مشتقات تیروزینی هستند2 عموما هورمون های محلول در آب در پلاسما حل شده و هورمون های استروئیدی و تیروئیدی به پروئین های پلاسمایی باند هستند.3 سه نوع رسپتورد برای هورمون ها وجود دارد: رسپتورهای غشایی سیتوپلاسمی و هسته ای.فصل 2 هورمونهای هيپوفيزي و کنترل آنها توسط هیپوتالاموس

Hot points1. انواع سلولهای غده هیپوفیز2. سیستم باب هیپوفیزی3. منظور از POMC4. رسپتور هورمون رشد5. اثرات متابولیک هورمون رشد6. سوماتو مدين‌ها و اثرات آنها7. مکانیسم فيدبك منفي هورمون رشد8. هورمونهای غده هیپوفیز خلفيفصل 2 هورمونهای هیپوفیزی و کنترل انها توسط هیپوتالاموسغده هیپوفیز از 2 بخش مجزا تشکیل شده است:1 هیپوفیز قدامی = آدنوهیپوفیز که در دوران جنینی از کیسه ی راتکه که یک فرورفتگی جنینی در اپی تلیوم حلق است منشأ گرفته است و 6 هورمون مهم ترشح می کند2 هیپوفیز خلفی – نروهیپوفیز که از انشعاب بافت عصبی از هیپوتالاموس منشأ گرفته است. دو هورمون انتی دیورتیک واکسی توسین را ترشح می کند.

هیپوفیز قدامی یا آدنوهیپوفیزبا استفاده از رنگهای اختصاصی که با انتی کورهای بامیل ترکیبی بالا ترکیب شده اند 5 نوع سلول در هیپوفیز قدامی شناسایی شد. شامل:1. سلولهای ماترتروپ: که 30 تا 40 درصد سلولها را تشکیل داده و هورمون رشد ترشح می کند (اسید وفیل هستند)2. سلولهای کورتیکوتروپ: 20 درصد سلولها را شامل شده و ACTH يا آدرنوکورتیکوتروپین سنتز می کنند.3. سلولهای تیروتروپ: که TSH می سازند4. سلولهای گونادوتروپ که هورمون های گنادوتروپین FSH , LH را می سازند.5. سلولهای لاكتووتروپ که پرولاکتین PRL ترشح می کنند. این سلولها با رنگهای اسیدی رنگ گرفته و به آنها اسیدوفیل می گویند.سه رده سلولی آخر ، هرکدام فقط 3 تا 5 درصد کل سلولها را تشکیل می دهند.هورمون های هیپوفیز خلفی در نرون های ماگنوسلولار موجود در هسته های سوپراکیاسماتیک (فوق بصری) و پاراونتریکولار در هیپوتالاموس سنتز شده سپس در پایانه عصبی این اکسون ها در هیپوفیز خلفی رها می شوند.