بررسی عوامل اصلی بزهکاری زنان و زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و موانع بروز جرم زنان

بررسی عوامل اصلی بزهکاری زنان و زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و موانع بروز جرم زنان

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 102 مقدمه1 فصل اول: کلیات مبحث اول: اهداف و سوالات تحقیق3 طرح مساله و بیان موضوع3 اهداف تحقیق3 تحقیقات پیشین4 بیان مسئله5 چهارچوب نظری9 این پژوهش به سئولات اساسی زیر پاسخ می دهد11 مبحث دوم: حوزه های نظری و پژوهشهای وابستهبررسی عوامل اصلی بزهکاری زنان و زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و موانع بروز جرم زنان|30018125|golden|بررسی عوامل اصلی بزهکاری زنان و زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و موانع بروز جرم زنان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی عوامل اصلی بزهکاری زنان و زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و موانع بروز جرم زنان می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 102مقدمه1فصل اول: کلیاتمبحث اول: اهداف و سوالات تحقیق3طرح مساله و بیان موضوع3اهداف تحقیق3تحقیقات پیشین4بیان مسئله5چهارچوب نظری9این پژوهش به سئولات اساسی زیر پاسخ می دهد11مبحث دوم: حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان12عامل پدرانه12عامل مادرانه12عامل والدینی12عامل آموزشی13عامل فردی روانشناختی13عامل اقتصادی13فصل دوم: تعریف بزهمبحث اول: بزه چیست؟ بزهکار کیست؟18اقسام بزهکاری20مبحث دوم: عوامل موثر بر وقوع بزه22محیط فرهنگی22محیط طبیعی22محیط اقتصادی23شناخت مفاهیم جرم و انسانیت24مبحث سوم: ارکان تعیین جرم291 فعل یا ترک فعل292 آسیب به جامعه303 تعیین مجازات برای آن فعل314 جرم با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی صورت گرفته باشد31فصل سوم: بررسی علل بزهکاری زنانمبحث اول: بررسی علل بزهکاری زنان34تبیین کجروی34تبیین زیست شناختی انحرافات (تبیین جسمانی)34تبیین زیست شناختی انحرافات زنان35نظریه های جامعه شناختی فردگرایان درباره انحرافات35نظریه های آنومی36نظریه رابرت آکینو، مسنرو روزنفلد39الگوی نظری علل اجتماعی کج رفتاری زنان41مبحث دوم: ریشه بزهکاری کجاست؟421 میل به آزادی422. تجاوزهای جنسی433. فقر444. تعصبات خانوادگی445. عدم پذیرش مجدد45فصل چهارم: بیشتر جرایمی که در زنان رخ می دهدمبحث اول: جرایم خاص مخصوص زنان48مجازات زندان51مبحث دوم: بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه56فصل پنجم: زنان یا مردان، کدام یک بیشتر مرتکب جرم می شوند؟مبحث اول: رابطه ارتکاب جرم و داشتن فرصت64کیفیت جامعه پذیری در زنان65نرخ بزهکاری در نوجوانان پسر و دختر66تکرار جرم در مردان و زنان66مبحث دوم: جرم زدایی از جرایم زنان68واکنش عدالت کیفری68نتیجه گیری70منابع و مآخذ72

چکیدهافزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی های زیست محیطی، بحران های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت های دسته جمعی، حاشیه نشینی در کلان شهرها، نزاع های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده اند. چرا که جرایم نه تنها افزایش یافته اند بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا آدم¬ربایی و سوء استفاده های مالی را در بر می¬گیرد. این اعمال صد البته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می دهند اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه¬های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می پردازد. مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی یدید می آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان به دلیل ابعاد نقش ها و مسئولیت¬هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می¬گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است. سئوال اساسی که در این جا مطرح میشود چنین است؟ چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه های استعداد می¬توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش موثری ایفا می¬کنند. در این بررسی سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری بویژه جرایم زنان مجرم سنجنیده شود شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی با جنس معینی اختصاص ندارد زن یا مرد در جایگاه¬های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه های گوناگون فرصت هایی برای عمل خلاف پیدا می کنند. به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می¬تواند بصورت عوامل مستعد کننده در¬آید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را بشدت بخشد. بر اساس یافته¬های یک تحقیق، بیشترین درصد زنانی را که به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری میشوند در گروه¬های سنی 15 تا 24 سال قرار دارند. شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به کجروی عامل موثری است. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که پدران 40 درصد پاسخ گویان بی¬سوادند. وضع سواد والدین پاسخ گویان و دلایلی که پاسخ¬گویان برای ترک تحصیل ذکر کرده¬اند نشان می¬دهد که پدر و مادر بیسواد یا کم سواد، برای تحصیل فرزندان بخصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند. بعلاوه اکثر پاسخ گویان در خانواده¬هایی بزرگ شده¬اند که حداقل یکی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین کودکی و نوجوانی از دست داده¬اند. بدین سان اکثر پاسخ گویان به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده های از هم پاشیده پرورش یافته اند.مقدمهمطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی علمی پژوهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است. با کشف اولیه این عوامل، کوشش در طبقه¬بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد. در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت مجرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های غرض آلود بر ضد جنسیت زن از قدیم الایام بوده است. هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان هم چنین زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.

فصل اول:کلیات

مبحث اول: اهداف و سوالات تحقیقطرح مساله و بیان موضوع:رشد جرایم در سالهای اخیر در ایران توجه برانگیز و مساله زا گردیده است. بطوریکه یک پژوهش در این زمینه شاخص رشد جرایم را در مناطق پیرامونی و حاشیه نشینان شهر حاد ارزیابی نموده و اظهار می دارد.در بروز جرایم سرقت و اعتیاد که سابقاً و سنتاً در استیلای مردان بود، حضور زنان چشمگیر است.(36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این نابهنجاری ها و آسیب ها مهم است. یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان ای کژرفتاریهاست؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است. سویه دیگر، راهها و پدیده های منع کننده و پیشگیرانه از جرایم زنان می باشد؛ زنانی که به دلایل مثبت یا منفی وظیفه سرپرستی خانواده را بر عهده دارند.