بررسی خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار

بررسی خطر تكرار جرم درسن, ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار

فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 13 كرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي 50 جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفربررسی خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار|30016409|golden|بررسی خطر تكرار جرم درسن, ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار می باشد.

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 13

كرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي 50 جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفري قرارنگرفته وبطور قطعي به يك مجازات محكوم نشده باشد اين بزهكار ازنظر قانوني درحالت تكرار جرم نيست اين حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تكرارجرم البته بشرط آنكه تمامي شرائط قانوني نيز جمع باشد ازموارد تشديد كيفر است زيرا فرض براين است كه هنگاميكه شخصي با وجود يك محكوميت قطعي وتحمل يك مجازات ديگر با رمرتكب جرم ميشود اين امر نشان ميدهد كه مجازاتي كه قبلا اجرا شده است از نظر مقدار كافي براي درمان اين بزهكار نبوده واين بار بايستي بر مقدار اين دارو افزود تا مداوا فراهم آيد اين پرسش درحقوق جزا پيش نيامده است كه ممكن است اساسا ماهيت اين دارو براي درمان درد مناسب نباشد وداروئي كه بادرد بيگانه است هرچه هم كه بر مقدار آن افزوده شود بازهم هيچ هنري نخواهد كرد باوجود آنهمه تحول علمي وفكري ازيك قرن پيش درشناخت بزهكار وپديده بزهكاري بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقريبا تنها وسيله براي تامين دفاع اجتماعي واصلاح بزهكار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانوني تكرار جرم وآثار آن مورد نظر مانيست.از نظر جرم شناسي تكرار جرم حالت بزهكاري است كه پس از يك رفتار مجرمانه ديگر بابه انجام جرم ديگري دست ميزند همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين تعريف وجود يك محكوميت قطعي شرط تحقق معناي تكرار جرم نيست باوجود اين نبايد گمان برد كه وجود يك محكوميت قطعي كه در حقوق جزا يك شرط وپايه اساسي براي تحقق تكرار جرم است از نظر علمي وجرم شناسي هيچ ارزشي ندارد بسياري از جرم شناسان براي اين شرط قانوني ارزش علمي ويژه اي قائل هستند1زيرا ممكن است بزهكاري پياپي مرتكب جرم شود اين امر احتمالا نمايشگر يك حالت خطرناك در اين بزهكار است اما خطر وهم رسوائي در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي مرتكب تكرار جرم شده است خيلي بيشتر نمايان ميشود در اينجا بزهكار قبلا مرتكب جرمي شده وبدين سبب مورد پي گيري قرار گرفته ،بكلانتري ودادسرا كشيده شد ودر دادگاه به مجازات محكوم گرديده به زندان رفته اماپس از آزادي از زندان ديگر بار رفتار ضد اجتماعي خويش را از سرگرفته است،پر پيدااست كه در اين مورد خطر بيشتري وجود دارد زيرا در مورد نخست كه بزهكار مرتكب جرمهاي متعدد گرديده ولي مورد پي گيري قرار نگرفته است ممكن است تصور نمود كه اين شخص از وصف ضد اجتماعي رفتارهاي خويش واز واكنش جامعه در برابر اين رفتارها هيچ آگاهي ندارد اما چنين تصوري در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي واقامت در زندان مرتكب جرم ميشود وجود ندارد.ارتكاب جرم پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه نمايشگر اين واقعيت است كه اين بزهكار در رفتار ضد اجتماعي خويش كامملا مصمم وپا برجاست وديگر نبايد اين تكرار جرم را شوخي ودست كم گرفت زيرا اين شخص باوجود تحمل يك مجازا وآگاهي از سيستم كيفري درارتكاب مجدد جرم درنگ نكرده است بدين جهات تكرار جرم وبويژه پس ازوجود يك محكوميمت قطعي يكي از مسائل بسيار پراهميت درجرم شناسي است اساسا موضوع دانش جرم شناسي وبررسي اين موضوع است كه چرا باوجود سيستم كيفري ومجازات پاره اي افراد برفتارهاي مجرمانه دست ميزنند واين مجازات هائي كه درقانون جزا پيش بيني شده اند نميتوانند هيچ هراسيدردل آنان برانگيزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئي ديگر تكرارجرم پس ازيك محكوميمت قطعي نشانه ناكامي وشكست سيستم كيفري واداره زندان دراصلاح بزهكار است خوداز اينروست كه تكرار جزم درجرم شناسي ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسي قرارگرفته است يكي از مسائلي كه درپژوهشهاي علمي درمورد تكرارجرم پيش آمده اين است كه آيا بين تكرارجرم وسن رابطه اي هست يا خير؟ درچه سني وچه دوره اي ازعمر خطر تكرارجرم ازسوي بزهكار بيشتر است دراين مورد پژوهشهاي آماري فراوان وجوددارند كه به نقل پاره اي از آنها ميپردازيم پرسش ديگري نيز بمناسبت اين بررسي پيش ميآيد وآن اينكه آيا بين بزهكاري كودكان وبزهكاري بعدت درنزد بزرگسالان رابطه اي هست يا خير.