بررسی بزهکاری و علل آن و بررسی نقش ارث در بزهكاري

بررسی بزهکاری و علل آن و بررسی نقش ارث در بزهكاري

مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهكاري بخش هاي زير مي باشد : نقش وراثت و محيط و عوامل غير ارثي در بزه. آيا امكان دارد انسان ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟ علل رفتار غير عادي و نا بهنجاري هاي رواني . خصوصيات رفتارهاي بزهكارانه وراثتي در انسان . اصل وبررسی بزهکاری و علل آن و بررسی نقش ارث در بزهكاري|30014650|golden|بررسی بزهکاری و علل آن و بررسی نقش ارث در بزهكاري
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی بزهکاری و علل آن و بررسی نقش ارث در بزهكاري می باشد.مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهكاري بخش هاي زير مي باشد :

نقش وراثت و محيط و عوامل غير ارثي در بزه.آيا امكان دارد انسان ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟علل رفتار غير عادي و نا بهنجاري هاي رواني .خصوصيات رفتارهاي بزهكارانه وراثتي در انسان .اصل وراثت از سنن غير قابل تبديل الهي است .بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محيط» ، سهم بسزايي در ميان بزهكاري دارند . اما سوابق نشان مي دهد كه نه وراثت و نه محيط هيچ كدام به تنهايي نمي توانند عامل ايجاد جرم باشند . بلكه زمينه ارثي فرد ، همراه با خصوصيات خلقي و محيطي و تأثيري كه افراد ديگر در زندگي انسان دارند، مي تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضايي نيز نقش وراثت و محيط به عنوان عوامل غير ارادي در بروز جرم كه منجر به تحريف اراده مي شود ، مي باشد . ( سايت اينترنتي گوگل )وراثت : يكي از عواملي كه شخصيت فرد را تحت تأثير خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نيز واقع شده است ، عوامل ارثي مي باشد . همان طور كه انسان از لحاظ مالي وارث بستگان خود مي باشد ، ممكن است از نظر فردي نيز وارث استعدادهاي نياكان خود و صفات خوب و بد آنها كه از راه وراثت به او منتقل مي شود ، باشد . شباهت ظاهري والدين با كودكان چون رنگ چشم يا سفيدي چهره و مقايسه رفتارهاي پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربيت ، مهرورزي و مانند اينها ، وراثت را هميشه به عنوان يك پديده قابل تأمل مطرح كرده است . لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با كلمه «عرق» ياد شده است . ( همان منبع )عوامل ذاتي غير ارثي : قبل از انعقاد نطفه و تشكيل جنين ، عوامل ارثي به نحوي از طريق ژنها در شخصيت افراد مؤثر واقع مي شود . عوامل ديگري نيز وجود دارند كه از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنين اثر مي گذارد و تأثير هر يك از عوامل در شخصيت طفل غير قابل انكار مي باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگي و عوامل مربوط به دوران زايمان تفكيك مي شود . ( همان منبع )عوامل مربوط به دوران حاملگي عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذيه ، تأثير داروهاي شيميايي ، تأثير الكل و مواد مخدر ، بيماري هاي مادر در دوران بارداري ، حالات هيجاني و عاطفي مادر و تأثير تشعشعات راديو اكتيو . ( همان منبع )آيا امكان دارد انسان به طور ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟گروهي از متخصصان كه بر روي الگوهاي جرم و بزهكاري تحقيق مي نمايند ، تأثيرات عوامل زيستي و فيزيولوژيكي را مد نظر قرار داده و عده اي نيز تأثيرات احساسي ، اجتماعي و محيطي را در نظر مي گيرند و در مقايسه با يكديگر به اين نتيجه مي رسند كه عوامل اجتماعي ، رواني و محيطي بسي مؤثرتر از ساير عوامل در بروز بزهكاري است . ( ناسازگاري و بزهكاري در كودكان )لومبرسو با تكيه بر تأثيرات زيستي و محيطي ادعا دارد كه برخي از بزهكاران ، بالفطره مجرم و متمايل به انجام بزهكاري هستند و از اين رو براي نخستين بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتي» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسي نمود . وي ادعا مي كند كه در بدن كودكان بزهكار ، نقصي به نام استيگماتا (Stigmata) وجود دارد كه آنان را ناخواسته با سمت بزهكاري سوق مي دهد . ( همان منبع )از ديرباز بر روي اين موضوع بحثهاي زيادي شده است و غالب انديشمندان و جرم شناسان قديمي بر اين باورند كه عامل زيستي يا بيولوژيكي در ارتكاب كودكان به جرم دخالت دارد . فاكتورها و عوامل بيولوژيكي و فيزيولوژيكي مورد ادعا در بروز جرايم با پيشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانين وراثتي كه از سوي مندل (84 1822) مطرح گرديد بيش از پيش ذهن مدعيان به تأثيرات زيستي و وراثتي را در بروز جرايم و بزهكاري در كودكان را مشغول داشت . ( همان منبع )عوامل وراثتي در واقع آثاري هستند كه از هسته اسپرماتوزوئيد پدر و هسته تخم مادر كه به نام زيگوتا معروف بوده و به شكل سلول واحد باردار شده است ، با برگيري خصوصيات كروموزوم آن از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد . هر كدام از ما انسانها علاوه بر داشتن يك سري خصوصيات منحصر به فرد ، حامل برخي از آثار و خصوصيات وراثتي نيز هستيم . اين خصوصيات به صورت ژنهاي وراثتي شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامي سلولهاي بدن جاي يافته و تا پايان عمر با انسان به حيات و توسعه خود ادامه مي دهند . به عبارتي روشن تر ، انسان به ناخواسته از طريق مجموعه اي از آثار و خصوصيات وراثتي كه گريز و رهايي از آنها اجتناب ناپذير است ، تا پايان عمر كنار آمده و آن را مي توان به عنوان بخشي از سرنوشت غير قابل تغيير انسان تلقي نمود . اين ويژگي ها به قدري در سرنوشت انسان مؤثرند كه مي توانند رفتارها ، عملكرد ، نوع ديدگاه ، فكر و كنش و واكنش هاي فرد را به صورت مثبت و يا منفي در آينده شكل دهند .