بررسی اختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني كودكان و نوجوانان استثنايي

بررسی اختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني كودكان و نوجوانان استثنايي

اختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني Physical Disabilities: يك اختلال در توالي رشد و هماهنگي حركتي است و اين در حالي است كه هيچ گونه عقب ماندگي ذهني يا عمومي،اختلال فراگير رشد و يا اختلال عصبي و ناتواني هاي عصبي عضلاني،فلج مغزي و يا اختلالات پيبررسی اختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني كودكان و نوجوانان استثنايي|30013848|golden|بررسی اختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني كودكان و نوجوانان استثنايي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی اختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني كودكان و نوجوانان استثنايي می باشد.

اختلالات مهارتهاي حركتي و ناتواني هاي بدني Physical Disabilities:يك اختلال در توالي رشد و هماهنگي حركتي است و اين در حالي است كه هيچ گونه عقب ماندگي ذهني يا عمومي،اختلال فراگير رشد و يا اختلال عصبي و ناتواني هاي عصبي عضلاني،فلج مغزي و يا اختلالات پيش رونده مخچه وجود ندارد و اختلال مورد نظر در پيشرفت تحصيلي يا فعاليت هاي زندگي روزمره به طور قابل ملاحظه اي تأثير داشته باشد.ميزان شيوع اختلال در هماهنگي حركتي مربوط به رشد بين كودكان 5 تا 11 ساله شش درصد است.كودك مبتلا به اختلال هماهنگي حركتي مانند كسي در نظر گرفته مي شود كه داراي مشكلاتي در يادگيري حركتي است و هنگامي كه بطور معمول انتظار مي رود كه كارهاي حركتي به اجرا درآيند كودك رفتار حركتي ناشيانه،نا متعارف و ناكارانه را نشان مي دهد.كودك ممكن است اشياء را بياندازد،بلغزد و مكرراً به زمين بخورد و مهارت هايي كه در طول رشد كسب مي شود مانند بستن بند كفش،دكمه هاي پيراهن و زيپ شلوار و… دير فرا گرفته شود.به علت انجام حركات ناشيانه و ناهماهنگ مشكلاتي در بازي ها مانند جور كردن و چيدن قطعات در كنار هم،ساختن مدل و بلوك هاي ساختمان،بازي با توص و مسائل ديگر و بالاخره اشكال در نوشتن پيش مي آيد.در اين كودكان اختلال در گفتار نوسانات خلقي و بي توجهي بكرات گزارش شده است.در افراد بي قرار و پيش فعال بيشتر به علت حواس پرتي و تكانشكري ممكن است با اشياء برخورد كرده و يا به زمين بيفتد و يا اشيا را به زمين بيندازند كه با اختلال در مهارتهاي حركتي،مطابقت ندارد.در صورتي كه ملاكها براي هر دو اختلال مطابقت كنند هر دو تشخيص مطرح مي شود.از نظر درمان و آموزش،آموزش مهارت هاي حركتي طبق تكنيك هاي خاص و توصيه شده در كودكان پيش دبستاني همچنين آموزش جسماني و تربيت بدني مفاهيم آموزشي حركتي ادراكي (چون در توالي رشد ابتدا مهارت هاي حركتي ادراكي مي شوند)،روش هاي تمريني درماني براي انواع بدكاري حركتي و ساير روشهاي تخصصي براي درمان اين گونه كودكان پيشنهاد شده است.در حقيقت،ابتدايي ترين پاسخهاي رفتاري كودك از نوع حركتي يا عضلاني است.كودك با كمك اين رفتارهاي حركتي به درك خود و دنياي اطراف خود نائل مي شود،و اين تجارب حركتي زيربناي آگاهي ها و يادگيري هاي او را فراهم مي آورد.در دوران كودكي آميختگي و پيوستگي فعاليت هاي حركتي و ذهني بسيار بالاست.همچنين مي توان تا حدود زيادي ريشه رفتارهاي ذهني تكامل يافته تر را نيز در يادگيري هاي حركتي جستجو كرد.بطور كلي،پيش نياز هر نوع رفتار،كشش هاي حركتي و عضلاني است كه قبل از بروز آن رفتار به فعاليت درمي آيند.در حركت،دو دستگاه عصبي و عضلاني فعاليت دارند و اختلال هر كدام باعث اختلالات حركتي مي شود.اختلالات حركتي ممكن است صرفاً جنبة عضوي يا رواني داشته باشد.كودكان مبتلا به ناتواني هاي بدني ممكن است عقب ماندگي ذهني،اختلالات يادگيري و اختلالات هيجاني و اختلالات گويايي و… داشته باشند و حتي ممكن است تيز هوش نيز باشند.وسعت،دامنه و تعداد ناتواني هاي جسماني بسيار زياد است.كودكان ممكن است دچار اختلالات مادرزادي و يا اينكه ناتواني به علت تصادفات،بيماري(فلج اطفال) مسموميت،اختلال تغذيه و… بوجود آيد.بعضي از ناتواني ها زودگذر و خفيف و بعضي شديد و پيش رونده كه ممكن است در همان دوران كودكي به مرگ منتهي شود.آسيب و بيماري عضوي مغز،(اختلالات عضلاني،نقائص مادرزادي،تصادفات و ساير اختلالات كه در اثر غفلت خانواده ها در كودكان پيش مي آيد و ممكن است باعث اختلالات و ناتواني هاي جسماني بالنتيجه سبب ناتواني در يادگيري شود.)طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش آمريكا شيوع ناتواني هاي جسماني نيم درصد كودكان در سنين دبستاني را تشكيل مي دهند.و نصف اين تعداد را مبتلايان به فلج مغزي تشكيل مي دهند.به عبارت ديگر اگر جمعيت ايران را 70 ميليون نفر در نظر بگيريم سيصد و پنجاه هزار كودك مبتلا به ناتواني هاي جسماني در سنين دبستان خواهيم داشت كه احتياج به روش هاي مختلف درماني،ارتوپديك،داروئي و آموزش خاص و … دارند.با توجه به اينكه اثكريت اين كودكان قبلاً در دوران كودكي تلف مي شدند ولي ااكنون زنده مي مانند،لذا روز به رز بر تعداد آنان افزوده مي شود.