کاربرد تئوریهای انگیزشی در مدیریت و راهکارهای ایجاد انگیزش در پرستاران و سایر کارکنان

کاربرد تئوریهای انگیزشی در مدیریت و راهکارهای ایجاد انگیزش در پرستاران و سایر کارکنان

نیروی کار رکن اصلی و بنیان تشکیل دهنده جوامع می باشد که با ترتیب صحیح و هدایت آنها می تواند جامعه ای هدفمند و محیط کاری سالم به وجود آورد. و وجود مدیریتی توانا و آگاه نسبت به دانش مدیریت سازمانی می باشد و عامل پویایی و تحرک می باشد. و موضوع انگیزش درکاربرد تئوریهای انگیزشی در مدیریت و راهکارهای ایجاد انگیزش در پرستاران و سایر کارکنان|30013798|golden|کاربرد تئوریهای انگیزشی در مدیریت و راهکارهای ایجاد انگیزش در پرستاران و سایر کارکنان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع کاربرد تئوریهای انگیزشی در مدیریت و راهکارهای ایجاد انگیزش در پرستاران و سایر کارکنان می باشد.

نیروی کار رکن اصلی و بنیان تشکیل دهنده جوامع می باشد که با ترتیب صحیح و هدایت آنها می تواند جامعه ای هدفمند و محیط کاری سالم به وجود آورد. و وجود مدیریتی توانا و آگاه نسبت به دانش مدیریت سازمانی می باشد و عامل پویایی و تحرک می باشد. و موضوع انگیزش در پرستاری اهمیت زیادی دارد زیرا ماهیت پرستاری ایجاد می کند که شاغلین این حرفه با عشق و ایثار و از خودگذشتگی وظایف خود را انجام دهند. و فقدان انگیزه در آنها اثرات سوئی بر بهداشت جامعه خواهد داشت در مورد انگیزش نظریه های زیادی ارائه شده است که در این مقاله به بررسی تئوریهای محتوایی و فرایندی انگیزش پرداخته و کاربرد آنها در مدیریت توضیح رای و در نهایت به ارائه راهکارهایی برای ایجاد انگیزه و بهبود جو سازمان پرداخته است.مقدمه :نیروی کار رکن اصلی و بنیان تشکیل دهنده جوامع می باشد که با تربیت صحیح و هدایت آن می توان جامعه ای هدفمند و محیط کاری سالم به وجود آورد. جهت دست یافتن به این مهم وجود مدیریتی توانا و آگاه نسبت به دانش مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف مطلوب سازمانی ایجاد انگیزش در کارکنان می باشد. و با توجه به اینکه ایجاد انگیزش در محیط های کاری گوناگون و در کارکنان متفاوت می باشد بنابراین مدیریت بایستی سیاستهای مدیریتی خود را با توجه به محیط کار و شناخت و آگاهی کامل از اوضاع موجود طراحی و اجرا نماید. (1)موضوع انگیزش در پرستاری اهمیت زیادی دارد زیرا ماهیت و چگونگی فعالیت های پرستاری ایجاد می کند که شاغلین این حرفه با عشق و ایثار و از خود گذشتگی وظایف خود را انجام دهند و از آنجا که پرستاران با جان بیماران سروکار دارند فقدان انگیزه در بین پرستاران اثرات بسیار سوئی روی بهداشت و سلامت جامعه دارد، در محیطی که از مهارت ها و دانش پرستاری استفاده نمی شود وسایل و تجهزات کافی برای مراقبت های پرستاری وجود ندارد پرستاران به کارهایی اشتغال دارند که به آن علاقمند نیستند و امکان پیشرفت علمی برای آنها وجود ندارد و از لحاظ مادی تامین نمی شوند همچنین از کار دلسرد شده و با بی تفاوتهای به کار ادامه می دهند و انگیزه ای برای کارکنان نخواهند داشت. بنابراین مدیر پرستاری نقش بسیاری مهمی در ایجاد این فضای سازمانی مناسب برای رشد استعدادها و نوآوری دارد و محیط بیمارستان را به گونه ای باید فراهم کند که انگیزه های افراد را در جهت هدف سازمان که ارائه خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت مطلوب است را پرورش دهد.مدیران نقش اساسی در به وجود آمدن محیط مطلوب اعم از فیزیکی و ذهنی دارند. لذا تسلط مدیران به اصول مدیریت و برقراری ارتباطات صحیح بین کارکنان تیم پرستاری و به وجود آوردن حس اعتماد و تعلق و تعهد به سازمان و جلب همکاری و مشارکت آنان ابزارهایی است که محیط را مساعد کار و دست یابی به اهداف می نماید و باید شرایطی را به وجود آورند که محیط پذیرایی نوآوری و خلاقیت و تغییر باشد درروابط بین فردی اهمیت خاصب دارد که باید به آن توجه کرد. (2)تعریف انگیزش :انگیزه را چرایی رفتار تعریف می کنند و باعث تحریک افراد به انجام کار برای رسیدن به هدف های مطلوب می شود عده ای دیگر انگیزه را نیازها، خواسته ها، تمایلات و یا قوای درونی افراد تعریف می کنند. و به عبارتی فرد هیچ رفتاری را نمی تواند انجام دهد مگر اینکه انگیزه یا نیازی محرک آن باشد. (3) واژه انگیزش در لغت به معنائی تحریک و تذهیب می باشد.