بررسي چگونگي توليد باران اسيدي و آثار مخرب آن

بررسي چگونگي توليد باران اسيدي و آثار مخرب آن

فهرست مطالب عنوان مقدمه باران اسيدي چيست ؟ آسمان آلوده عوامل آلودگي مشكلات جهاني درياچه هاي اسيدي خوردگي از شما چه كاري ساخته است مقدمه : باران يكي از لازمه هاي اساسي حيات است . آبي كه از باران به دست مي آيد اساس بقاي حيات موجودات زنده روي زمين است .بررسي چگونگي توليد باران اسيدي و آثار مخرب آن|30013686|golden|بررسي چگونگي توليد باران اسيدي و آثار مخرب آن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسي چگونگي توليد باران اسيدي و آثار مخرب آن می باشد.

فهرست مطالبعنوانمقدمهباران اسيدي چيست ؟آسمان آلودهعوامل آلودگيمشكلات جهانيدرياچه هاي اسيديخوردگياز شما چه كاري ساخته است

مقدمه :باران يكي از لازمه هاي اساسي حيات است . آبي كه از باران به دست مي آيد اساس بقاي حيات موجودات زنده روي زمين است . اين آب براي آبياري محصولات كشاورزي تامين غذاي مصرفي خودمان و نيز حيواناتي كه از گوشت و شيرشان استفاده مي كنيم به كار مي رود .هر چند باران باران در حالت طبيعي خاصيت اسيدي دارد . اما ميزان اسيديته آن توسط آلودگيهاي ناشي از كارخانه ها نيروگاهها خودروها و خانه ها هم چنان رو به افزايش است . و نام باران اسيدي وواژه ايست كه براي بيان اين مشكل به كار مي رود.

باران اسيدي چيست ؟موادي كه اسيد ناميده مي شود داراي مزه ترش هستند كه به مزه اسيدي معروف است . آب بارانهاي عادي كمي اسيدي است اما در نقاط بسيار آلوده ميزان اسيديته باران مي تواند به اندازه اسيديته آبليمو يا سركه باشد.باراني كه بيش از حد اسيدي باشد مي تواند به درختان درياچه ها ساختمانها و سلامت انسان آسيب جدي برساند.آيا باران اسيدي خيس است ؟عبارت باران اسيدي به درستي بيانگر ماهيت آن نيست زيرا باران اسيدي هميشه خيس نيست . اين عبارت برف تگرگ مه و همچنين غبار خشك نامرئي اسيدي را هم شامل مي شود . تمامي اين اشكال بارانهاي اسيدي براي محيط زيست مضر مي باشد .ميزان ph:ph واحديست كه براي اندازه گيري ميزان اسيد يا قلياي موجود در يك ماده به كار مي رود .قليا متضاد اسيد است . محلول حاوي منيزيم ( دارويي كه براي درمان ناراحتي معده تجويز مي شود ) نوعي محلول قليايي است . هر چه عدد آن پايين تر باشد در مقابل ميزان اسيد آن بيشتر مي شود. بعضي از اسيدها سمي و بعضي گيلر بي ضرر هستند. به باراني كه ph آن كمتر از 0/5 باشد. باران اسيدي گفته مي شود.باران اسيدي چگونه تشكيل مي شود. ؟ دي اكسيد سولفور و اكسيد نيتروژن از اجزاي اصلي تشكيل دهنده باران اسيدي هستند. زماني كه مقدار فراواني از اين دوماده شيميايي وارد جو مي شوند همراه با رطوبت موجود در جو توليد اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك قوي مي كنند . اين دو اسيد كه در جو شكل مي گيرد از آلاينده هاي بسيار قوي هستند.

آسمان آلودهعوامل طبيعي سهم كوچكي در آلودگي هوا دارند در واقع بيشتر آلودگيها به دست بشر توليد مي شود. استفاده از سوختهاي فسيلي مانند زغال سنگ و نفت كه توسط كارخانه ها منازل و اتومبيلها مصرف مي شود منبع اصلي تشكيل مواد شيمايي هستند كه باعث به وجود آمدن باران اسيدي مي شود . نيرزوگاهها و كارخانه ها به ميزان زيادي اكسيد سولفورو و اكسيد نيتروژن به هوا مي فرستند . اگزوز اتومبيل ها هم به مقدار زيادي اكسيد نيتروژن در هوا پخش مي كند.منابع :در شرايط متعارف نيمي از موجود در جو ناشي از عوامل طبيعي است . اين عوامل توليد عبارتند از فوران آتشفشانها مردابها آتش سوزي جنگلها و تجزيه بقاياي حيوانات و گياهان است . باقيمانده آلودگي را بشر