طرح درس تعليمات اجتماعي پايه‌ي سوم ابتدايي (آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها

طرح درس, تعليمات اجتماعي ,پايه‌ي سوم ابتدايي,آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير ,شغل

مشخصات كلي نام درس: تعليمات اجتماعي موضوع درس: چادر نشين ها كلاس: سوم ابتدايي تعداد دانش آموزان: 15 نفر مدت جلسه: 50 دقيقه شماره طرح درس: 4 مدل كلاس: Uشكل تاريخ: 8/10/87 دبستان: حضرت فاطمه سامان نام و نام خانوادگي آموزگار: پروين محمد عليزاده ساماني هطرح درس تعليمات اجتماعي پايه‌ي سوم ابتدايي (آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها|30005988|golden|طرح درس, تعليمات اجتماعي ,پايه‌ي سوم ابتدايي,آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير ,شغل
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح درس تعليمات اجتماعي پايه‌ي سوم ابتدايي (آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها می باشد.

مشخصات كلينام درس: تعليمات اجتماعي موضوع درس: چادر نشين هاكلاس: سوم ابتدايي تعداد دانش آموزان: 15 نفرمدت جلسه: 50 دقيقه شماره طرح درس: 4مدل كلاس: Uشكل تاريخ: 8/10/87دبستان: حضرت فاطمه سامان نام و نام خانوادگي آموزگار: پروين محمد عليزاده ساماني

هدف هاي كليآشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها.هدف هاي رفتاريدانش آموزان:1 حداقل نام پنج حيوان در زندگي عشايري مورد استفاده است نام مي برند.( حيطه‌ي شناختي)2 با گروه خود چادر عشايري را درست مي كنند.( حيطه مهارتي)3 فراورده هاي عشايري مثل كشك، قارا، ماست و غيره را تهيه كرده و به كلاس مي آورند.( حيطه مهارتي و نگرشي)4 علت چادر نشيني ايلات و عشاير را شرح مي دهند.( حيطه شناختي)5 ايل را تعريف مي كند.( حيطه شناختي)6 تصاوير كتاب را كه در مورد كوچ عشايري است تفسير مي كند.( حيطه مهارتي)7 در مورد درس خواندن دانش آموزان عشايري تحقيق مي كند.( حيطه مهارتي)8 نحوه‌ي زندگي ايلات و عشاير را در كلاس اجرا مي كنند.( حيطه مهارتي)9 نسبت به يافتن اطلاعات از زندگي چادر نشيني علاقه نشان مي دهد.( حيطه نگرشي)10 شكل چادر مردم ايل نشين را در دفتر خود نقاشي مي كند.( حيطه نگرشي)هدفهاي جزئي1 با زندگي مردم عشاير آشنا شود.( حيطه شناختي)2 با محل تشكيل كلاس هاي بچه هاي ايل آشنا مي شوند.( حيطه شناختي)3 با شغل اصلي مردم ايل و عشاير آشنا مي شوند.( حيطه شناختي)4 بتوانند با علاقه به توضيحات معلم و ديگران در اين زمينه گوش دهند.( حيطه عاطفي)5 بتوانند در بحث هاي گروهي فعالانه شركت كنند.( حيطه عاطفي)6 در مورد زندگي چادر نشيني تحقيق مي كنند.( حيطه مهارتي)7 بتوانند در باره‌ي زندگي ايلي سؤال كنند.( حيطه مهارتي)تعيين ويژگي هاي عمومي فراگيرانالف توانايي هاي ذهني:دانش آموزان در مرحله‌ي عيني قرار دارند و سن آنها بين 8 تا 9 سالگي مي باشد و از نظر ذهني مشكل خاصي ندارند و هوش همه‌ي آنها خوب است.ب وضعيت اقتصادي:از نظر اقتصادي با توجه به اين كه اكثر آنها از طبقه كارگري مي باشند، در حد متوسط هستند.ج وضعيت اجتماعي:از نظر اجتماعي در سطح خوبي هستند و در ايجاد ارتباط نسبتاً خوب عمل مي كند.د وضعيت فرهنگي:تعامل فرهنگي خوبي با هم دارند چون داراي آداب و رسوم مشترك هستند.مفاهيم كليدي:سياه چادر مشك تابه لباسهاي عشايري فرآورده هاي دامي ايلرسانه و مواد آموزشي