پاور پوینت نگرش ناکارآمد وایزمن و بک 11صفحه

پرسشنامه,آزمون,روانسنجی

نگرش های ناکارآمد Dysfunctional attitude به عنوان یک عامل زمینه ساز در شروع دوره های افسردگی به صورت مستقیم و یا به عنوان یک عامل آسیب پذیری Vulnerability در تحپاور پوینت نگرش ناکارآمد وایزمن و بک 11صفحه|2093539|golden|پرسشنامه,آزمون,روانسنجی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاور پوینت نگرش ناکارآمد وایزمن و بک 11صفحه می باشد.

نگرش های ناکارآمد Dysfunctional attitude به عنوان یک عامل زمینه ساز در شروع دوره های افسردگی به صورت مستقیم و یا به عنوان یک عامل آسیب پذیری Vulnerability در تحت شرایط فشارزای محیطی تلقی شده استنگــرش های ناکارآمد بـا شیوع افسردگی ارتباط دارد......