پاور پوینت پرسش نامه فرزند پروری یانگ

پرسشنامه,آزمون,روانسنجی

این پرسشنامه دارای 72گویه بوده و هدف ان ارزیابی سبک های فرزند پروری والدین(محرومیت هیجانی،رها شدگی/بی ثباتی،بی اعتمادی/بد رفتاری،اسیب پذیری به ظرر یا بیماری،وابپاور پوینت پرسش نامه فرزند پروری یانگ|2088105|golden|پرسشنامه,آزمون,روانسنجی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاور پوینت پرسش نامه فرزند پروری یانگ می باشد.

این پرسشنامه دارای 72گویه بوده و هدف ان ارزیابی سبک های فرزند پروری والدین(محرومیت هیجانی،رها شدگی/بی ثباتی،بی اعتمادی/بد رفتاری،اسیب پذیری به ظرر یا بیماری،وابستگی/بی کفایتی،نقص/شرم،شکست،اطاعت،ایثار،معیارهای سرسختانه،استحقاق/بزرگ منشی،خویشتن داری/خود انظباتی ناکافی،گرفتار،منفی گرایی/بدبینی،بازداری هیجانی،تنبیه،پذیرش جویی/جلب توجه)...