دانلود تحقیق درموردبرنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور

برنامه‌ريزی,استراتژيک,منابع,انسانی,و,سند,توسعه‌ی,نيروی,انسانی,کشور,برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور, ب

نام فایل : برنامهريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعهی نيروی انسانی کشور فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 26 حجم : 2 مگابایت بنام خدا * برنامهريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعهی نيروی انسانی کشور * مقدمه برنامهريزي نيروي انساني (HRP)، عرضه و تدانلود تحقیق درموردبرنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور|2064174|golden|برنامه‌ريزی,استراتژيک,منابع,انسانی,و,سند,توسعه‌ی,نيروی,انسانی,کشور,برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور, ب
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق درموردبرنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور می باشد.

نام فایل : برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 26

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
*
برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
*
مقدمه
برنامه‌ريزي نيروي انساني (HRP)، عرضه و تقاضاي آتي سازمان براي كاركنان را به‌طور منظم پيش‌بيني مي‌كند. با تخمين تعداد و نوع كاركناني كه مورد‌نياز است، واحد منابع انساني مي‌تواند جذب، گزينش، آموزش، و برنامه‌ريزي شغلي و ساير فعاليت‌هاي ديگر را بهتر برنامه‌ريزي كند. برنامه‌ريزي نيروي انساني كه برنامه‌ريزي اشتغال نيز ناميده مي‌شود، به واحد منابع انساني امكان مي‌دهد تا سازمان را در زمان درست با افراد مناسب مجهز كند.
Resource Planning (HRP) Human

*
نياز به تفکر استراتژيک در مديران و رهبران سازمان برای رويارويی با چالش‌های فرارو به ويژه در حوزة برنامه‌ريزی، دست اندرکاران متخصص را بر آن داشته تا به برنامه‌ريزي نيروی انسانی با ديدی استراتژيک نگاه کنند. برنامه‌ريزي استراتژيک نيروی انسانی (SHRP) رويکردی جامع و ساختار يافته به ارزيابی نيازهای فعلی و بلند مدت نيروی انسانی سازمان‌ و برنامه‌ريزی برای پاسخگويی به آنها است.

Strategic Human Resources Planning (SHRP)
*
هدف برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی


استراتژی جامع منابع انسانی، نقش مهمی در دستيابی به اهداف کلی استراتژيک سازمان ايفا می‌کند و به‌وضوح نشان می‌دهد که واحد منابع انسانی به خوبی جهت حرکت سازمان را درک کرده و از آن پشتيبانی می‌کند. استراتژی جامع منابع انسانی، همچنين از ساير اهداف استراتژيک واحدهای بازاريابی، مالی، عملياتی و فنی سازمان حمايت می‌کند.
*
ادامه ...
استراتژی منابع انسانی با هدف لحاظ کردن ”بعد انسانی“ در اهداف ميان‌مدت و بلندمدت سازمان، به‌منظور تضمين:
استخدام افراد درست
ترکيب مناسب مهارت‌ها
بروز تمايلات و رفتارهای درست از سوی کارکنان
مسير درست توسعة کارکنان
تدوين می‌شود.
*
مد‌ل‌هاي برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی
رويکرد واحدی برای توسعه‌ی استراتژی برنامه‌ريزی منابع انسانی وجود ندارد. رويکرد به برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی از هر سازمان به سازمان ديگر فرق می‌کند. با اين وجود، برخي رويکردها نسبت به رويكردهاي ديگر برتر هستند. در قسمت بعد به ارائه چند مدل می‌پردازيم.
*
مد‌ل 6 گامی SHRP
در اين مدل 6 گام مشخص برداشته می‌شود:
1. تعيين جهت‌گيری استراتژيک
2. طراحی سيستم مديريت منابع انسانی
3. برنامه‌ريزی كل نيروی کار
4. جذب منابع انسانی موردنياز
5. سرمايه‌گذاری در عملكرد و توسعه‌ی منابع انسانی
6. ارزيابی و حفظ شايستگی و عملکرد سازمانی
*
مد‌ل 6 گامی SHRP
*
مد‌ل 6 گامی SHRP
گرچه، هر چه سرعت و ميزان تغيير افزايش يابد، رويکرد به برنامه‌ريزی استراتژيک به‌طور قابل ملاحظه‌ای به دلايل زير تغيير می‌کند:
اول، فرايند برنامه‌ريزی چابك‌تر است.
دوم، فرايند برنامه‌ريزی بيشتر پويا و فعال است.
سوم، فرايند برنامه‌ريزی ديگر تنها از بالا به پايين نيست.
سرانجام، فرايند برنامه‌ريزی استراتژيک کمتر انفعالی بوده و بيشتر توسط مديران صف اداره می‌شود.
*
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
هفت اصل هدايت‌گر می‌توانند با کمک کردن به واحد، در تمرکز بر مسائل مهم، اطلاعات قابل‌توجه، و درس‌های قابل درک از تجربه‌های سازمان، برنامه‌ريزی اثربخش نيروی انسانی را تسهيل کند. با انجام اين کار، واحدها اطمينان حاصل می‌کنند که به‌طور مطلوبی به چالش‌های آتی نيروی انسانی اشاره کرده و با تلاش اصلی واحدها در دستيابی به مأموريت‌ها و اهداف‌شان همکاری می‌کنند.
*
....