خرید: طرح درس فارسی ايران زيبا پایه دوم

خرید: طرح درس علوم موضوع آهن ربا در زندگی پایه چهارم

خرید: طرح درس دروس مبتنی بر رویکرد تحول ملی پایه ششم

خرید: طرح درس علوم موضوع جنگل براي کیست پایه ششم

خرید: طرح درس ریاضی موضوع ضرب عددهای اعشاری پایه پنجم

خرید: طرح درس جغرافیا 3 موضوع مدیریت حمل و نقل پایه دوازدهم انسانی

خرید: طرح درس علوم موضوع جانوران پایه اول

خرید: طرح درس علوم موضوع باحواس پنجگانه و نقش آنها در شناخت جهان پیرامون خود و تقویت روحیه ی تفکر و تعقل

خرید: طرح درس روزانه اقتصاد با موضوع اقتصاد چیست؟ پایه دهم انسانی

خرید: طرح درس روزانه کتاب تفکر و سواد رسانه ای موضوع هر چیز که در جستن آنی، آنی پایه دهم

طرح درس علوم موضوع زمین و همسایه های آن پاتیه چهارم

درسنامه ریاضی پایه سوم موضوع اعداد کسری

طرح درس سالانه دین و زندگی سوم متوسطه

طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع بازیافت پایه سوم

طرح درس سالانه ی هدیه های آسمان پایه دوم

طرح درس روزانه ریاضی موضوع اندازه گیری زاویه پایه چهارم

طرح درس فارسي موضوع علم زندگاني پايه هفتم

طرح درس ارتقا تلفیقی مشارکتی و مدرسه محور مهارت های چهارگانه زبانی و آداب و مهارت های زندگی پایه پنج

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعي پایه نهم

بررسی و برطرف نمودن مشکل کم رویی در دانش آموزان